This page contains a Flash digital edition of a book.
ipv Delft


ontwerpt engineert realiseert


Wie is Rosemarie van Ham? Ing. Rosemarie van Ham rondde in 2014 haar Bacheloropleiding water- management en Honoursprogramma Hogeschool Rotterdam af. Haar stages liep zij bij de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard in Semarang Indonesië. Zij is bestuurslid van de Algemene Waterschapspartij Schieland en Krimpenerwaard. Vanaf september volgt Rosemarie het Erasmus Mundus Master programma Flood Risk Management.


ipv Delft creatieve ingenieurs


om in evenwicht te blijven. Om tot een oplossing te komen, is het soms noodzakelijk om uit je comfortzone te stappen. Voor het bereiken van een gezamenlijk doel, moet er soms wat worden ingeleverd. Als dit plan dan op tafel ligt, kan het door middel van een goede samenwerking worden uitgevoerd.


Daarnaast leeft de bewustwording op het gebied van water niet meer onder de burger. Het moet weer gaan leven, net zo- als na de ramp in 1953. Het is een algemeen verschijnsel dat de burger zich pas bewust wordt van de ernst van de drei- ging van een overstroming, nadat deze heeft plaatsgevon- den. Maar er moet geen ramp nodig zijn om de burger wak- ker te schudden? De kennis van jong en oud moet gebundeld worden, er moet kennisoverdracht plaatsvinden wat weer zal leiden tot nieuwe innovatieve oplossingen. De belangrijkste functie hierbinnen hebben de burgers, zij leven in deze risico- volle gebieden en zullen op lange termijn inzichten hebben op het beheer en onderhoud van deze oplossingen. De nieuwe generatie zal - met de kennis van de oude genera- tie - de kennis en visie voortzetten. Alle betrokkenen binnen een waterprobleem, ook de regering, overheden, internatio- nale en particuliere organisaties en burgers, moeten worden betrokken, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare gebie- den. Dit kan door sociale, politiek en economische beslissin- gen te maken die elkaar aanvullen en in evenwicht brengen. Vooruit blijven denken, bereidheid vinden om innovatieve op- lossingen te overwegen en waar nodig toe te passen. We pro- beren een nieuwe generatie watermanager te creëren. Vroeger was watermanagement gericht op iets civieltechnisch, tegen- woordig heeft men ook meer oog voor de sociaal economi- sche, politieke en natuurlijke processen. Water is belangrijk voor de duurzame ontwikkeling, want het heeft een waarde voor de sociale, economische en politieke processen wereld- wijd. We hebben hierin allemaal een gedeelde verantwoorde- lijkheid voor de waterveiligheid. De nieuwe generatie zal hier- bij meehelpen en adviseren.


varianten- en kostenstudies | analyses | visualisaties ontwerpprojecten | design & construct | engineering RAW-bestekken | bestekstekeningen | projectmanagement


bel voor meer informatie ir Gerhard Nijenhuis: 015 750 25 75


OTAR is een uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra Beheerders (VIB).


De vereniging biedt 120 jaar ervaring als netwerkver- eniging en is ontstaan binnen Rijkswaterstaat. De tijd heeft ons echter ingehaald: een goed netwerk- beheer staat of valt met samenwerking tussen alle partijen die zich met infra bezighouden: rijk, gemeen- ten, waterschappen, provincies, ProRail, Schiphol en nog vele anderen.


De Redactie Advies Commissie van OTAR stelt samen met de uitgever periodiek de inhoud van de uitgaven samen.


Vragen/ideeën/suggesties kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website. Voor meer informatie zie: www.vib-infra.nl


De VIB is ontstaan uit een behoefte om ervaringen uit te wisselen en te sparren over actuele onderwerpen uit de wereld van infrabeheer.


Nr.5 - 2015 OTAR O Nr.5 - 2015TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48