This page contains a Flash digital edition of a book.
Geluidsscherm A20 Complexe ondergrond en krappe werkruimte


Langs de A20 worden momenteel nieuwe geluidsschermen aangelegd. De complexe ondergrond en de krappe werkruimte maken dit tot een uitdagende klus voor aannemer Holland Scherm.


E


ind 2015 staan langs de A20 over een lengte van 3.000 meter geluidsschermen van beton en glas. Ze komen aan de zuidzijde van de A20 tussen het knooppunt Kleinpolder- plein en de Rotte en variëren in hoogte van 5 tot 6 meter. Met uitzondering van het scherm ter hoogte van de fly-over A13-A20 Centrum; hier gaat het scherm van 2,5 naar 8 meter hoogte.


Maatwerkoplossingen Holland Scherm is hoofdaannemer van dit complexe project. De krappe werk- ruimte maakte het noodzakelijk dat Hol- land Scherm, in nauw overleg met direct betrokken omgevingspartijen, maat- werkoplossingen heeft bedacht en ge- realiseerd, vertelt projectleider Jan van Duijn. “Zo is er een tijdelijk fiets- en voetpad aangelegd en zijn er voorzie-


40 Nr.5 - 2015 OTAR


ningen getroffen zodat de botenwagen van top-roeivereniging Skadi bij het bo- tenhuis kan komen.” Omdat een deel van de ondergrond ver- dacht was voor niet gesprongen explo- sieven uit de Tweede Wereldoorlog is er op die locaties gekozen voor dieptede- tectie ter plaatse van de paal, gecombi- neerd met een trillingsarm fundatiesys- teem. De dieptedetectie is uitgevoerd door zusterbedrijf KWS-OCE (Opspo- ring Conventionele Explosieven). Per paallocatie hebben zij 3 sonderingen uitgevoerd waarbij met een magneto- meter de ondergrond ‘gescand’ is op de mogelijke aanwezigheid van niet ge- sprongen vliegtuigbommen.


10 verschillende paaltypen De wisselende bodemgesteldheid, de beschikbare werkruimte en de nood-


zaak op sommige locaties een trilling- vrij systeem toe te passen van heeft er- toe geleid dat er totaal 10 verschillende paaltypen worden gebruikt. Variërend van prefab betonnen heipalen tot in-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48