This page contains a Flash digital edition of a book.
Stille bermverharding Die wel waarschuwt!


Altena Infra-materialen heeft een nieuwe bermverharding ontwikkeld die veel minder geluid produceert bij overrijden en toch aan de bestuurder een heel duidelijk signaal geeft: het nieuwe RONA®


Stiltrilblok. O


m verkeerslawaai en geluidoverlast van bermverhar- dingen zoveel mogelijk te beperken zonder daarbij de signaleringsfunctie voor bestuurders te verlie- zen, heeft Altena Infra-materialen een 60cm brede stillere va- riant van haar RONA® RONA®


Bermverbandsysteem ontwikkeld: het Stiltrilblok. Dit in samenwerking met M+P raadgeven- de ingenieurs en de provincie Gelderland. Lego


Directeur Albert Bruins Slot van Altena Infra-materialen vertelt dat bij dit blok het oppervlak dusdanig is vormgegeven dat di- rect naast de weg 10dB(A) minder en een ander soort lawaai door de autoband wordt geproduceerd dan bij standaard ge- ribbelde bermverhardingen. “Omwonenden ervaren door die andere vormgeving een andere geluidervaring: geen irritante janktoon die normaal gehoord wordt bij verharde bermen.”


Haaks op de rijrichting Omdat stille of vlakke varianten van bermverhardingen over het algemeen het nadeel hebben dat ze aan de bestuurder van een voertuig geen duidelijk signaal bij overrijden afgeven, heeft Altena aan deze stille variant aan de bermzijde van het blok een extra ontwikkeling toegevoegd: de overrijdbare rib- bels lopen naar buiten toe haaks op de rijrichting en worden hoger. Bruins Slot: “Hierdoor ondervindt de bestuurder een hele duidelijke signalering dat hij naast de wegverharding rijdt, terwijl dit signalerende deel van het blok nog steeds 4dB(A) minder geluid produceert dan een standaard bermblok.”


Onderzoek Om de kernwaarden van de nieuwe ontwikkeling helder te krijgen, is door M+P uit Vught een onafhankelijk vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Hierin heeft M+P aangetoond dat de geluidproductie van het RONA®


Stiltrilblok op beide kanten van het systeem veel lager is dan bij standaard bermverhar- 18 Nr.5 - 2015 OTAR Bruins Slot stelt dat de pakketvorm van de RONA® Stiltrilblokken


uniek is. Een pakketlaag bestaat uit twee soorten blokken, 20x40cm en 40x40cm, die om en om in een verband haaks op de rijrichting gelegd worden. “De blokken zijn voorzien van een in elkaar grijpend hol en dol systeem, vergelijkbaar met Lego, waardoor het mogelijk is om met relatief kleine elementen, die nagenoeg niet breken, een grote stabiele verhardingsplaat te creëren. Een plaat waarin de door motorrijders gevreesde ‘tram- railsleuf’ - door het uiteen drijven van twee rijen bermblokken - niet kan ontstaan.”


Meer Informatie:


www.altena-groep.nl Produktomschrijving


Producent


Verhar- dings- breed- te [cm]


Standaard bermblok geribbeld (ref.) Bermsysteem met ribbels RONA® RONA® RONA® RONA®


Bermverbandblokken


Drainverbandblokken type vlak Stiltrilblokken


Stiltrilblokken (signaleringsdeel) Stil bermblok


Stil bermblok (signaleringsdeel) Asfaltverharding


Een andere Een andere Altena Altena Altena Altena


Een andere Asfalteur


40 80 80 80 60 60 80 80 -


Meetpo- sitie tov. kant as- falt [cm]


20 20 20 20 20 40 20 60 -


Ver- schil met refe- rentie [dB(A)]


0


+2 -4 -7


-10 -4


-13 0


-14


Signa- lering [schaal 0 tot 5]


nb 4


2-3 nb 3 5 1


2-3 0


Tabel met verkort overzicht van geluidsreducties bij een rijsnelheid van 50 en 60 km/h ten opzichte van een standaard bermblok.


dingen. Daarnaast is in hetzelfde onderzoek een waardering voor de signalering bij overrijden aan de bestuurder gegeven. Op een schaal van 0 tot 5 heeft elke onderzochte bermverhar- ding een cijfer gekregen. Het RONA®


Stiltrilblok scoorde hierbij


maximaal: een dikke 5. In onderstaande tabel zijn de resulta- ten verkort weergegeven.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48