This page contains a Flash digital edition of a book.
je de organisatie van een coöperatief systeem kunt opzetten. Welke verantwoordelijkheden houdt de overheid bij zichzelf en wat kan de markt beter oppakken?


“De implementatie van een coöperatief systeem is complex”, vat Hendrix het samen. “Dat is ook de reden dat de belofte van het coöperatieve systeem al geruime tijd boven het vak- gebied hangt, maar tot op heden nog niet geland is.”


Spookfi les A58 Hendrix spreekt het ‘tot op heden’ echter met nadruk uit. In 2014 startte de provincie Noord-Brabant samen met het Mi- nisterie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat het project Spookfi les A58 op, als onderdeel van het nationale programma Beter Benutten. Spookfi les zijn de fi legolven die ontstaan als het wat drukker is op de weg. Er hoeft maar één iemand iets te hard op zijn rem te staan, en je kunt een har- monica-effect krijgen waarbij achterliggers ook afremmen en het verkeer uiteindelijk zelfs kort tot stilstand komt. In Neder- land is zo’n 22% van de fi les een fi legolf volgens berekenin- gen van TNO. Op de A58 is dit zelfs 30 tot 40%. De bedoeling van het Spookfi les A58-project is om een oplossing uit te wer- ken die dit hardnekkige probleem terugdringt. “Daarmee lijkt het een one issue-project,” vertelt Hendrix, die als projectlei- der is aangewezen, “maar niets is minder waar. De spookfi les- oplossing wordt namelijk een coöperatieve oplossing, waarbij coöperatieve voertuigen communiceren met elkaar en met co- operatieve systemen langs de weg. Met dit project willen de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de introductie van coöperatieve systemen in Neder- land en Europa versnellen om de leidende positie van Neder- land op het gebied van ‘smart mobility’ te verstevigen.”


Gezamenlijk oplossingen uitwerken Het project is in nauwe samenwerking met dertig marktpar- tijen en kennisinstituten gestart. Daarbij is een zogenaamde Pre-Commercial Procurement-procedure gevolgd, zodat de verschillende partijen gezamenlijk, en pre-commercieel, op- lossingen kunnen uitwerken. Ook is de achterliggende ict- structuur niet als één gesloten systeem opgezet, maar is ze in logische componenten opgeknipt, verdeeld over drie lagen: data-inwinning, wegkantsysteem en serviceprovider. De lagen zijn met goed gedefi nieerde interfaces gekoppeld. “Met deze open aanpak maken we een coöperatief systeem interessant voor alle partijen, van groot tot klein. Omdat ook aan de toe- passingenkant meerdere partijen diensten kunnen ‘inpluggen’, ontstaat zo een brede markt die aantrekkelijk is voor een sca- la aan bedrijven.”


Smartphone


In januari 2014 startte fase 1 van het project. In maart 2015 is een eerste connected versie van de Spookfi les-dienst live gegaan, waarbij mensen via een app op hun smartphone een persoonlijk snelheidsadvies krijgen. De app baseert zich hier- bij op verkeersdata die via het 3G/4G-netwerk binnenkomt. Sterk hieraan is ook dat Rijkswaterstaat zijn data beschikbaar stelt. Daardoor wordt het advies niet alleen beter, maar het biedt ook de mogelijkheid om veiligheidsgerelateerde bood- schappen op het dashboard te krijgen.


34 radiobakens om te ‘praten’ met voertuigen In het project Spookfiles A58 plaatsen Siemens en Vialis de 34 radioba- kens voor de communicatie tussen voertuigen en ‘de wegkant’. Volgens Eddy Verhoeven van Siemens is het voordeel van de wifi-achtige ITS G5-bakens dat de communicatie supersnel is. “Laten we wel zijn: voor gewone informatietoepassingen heb je deze bakens niet nodig. Maar de kracht van een coöperatief systeem zit ‘m juist in innovatieve, betrouw- bare, nauwkeurige en tijdkritische toepassingen. Dan komen deze bakens tot hun recht: auto’s zoeven hier met 120 voorbij en die kun je dan toch allemaal op het juiste moment bereiken. Vooral als we later naar toepassingen met automatisch rijden groeien, zullen deze syste- men hun waarde bewijzen.” Peter Goossens van Vialis voegt eraan toe: “Dit is het eerste project op de openbare weg waarin we deze commu- nicatietechnologie inzetten. Als het alleen om de Spookfiles-toepassing gaat, zouden we zonder snelle ITS-G5 ook een heel eind zijn gekomen. Maar met het Spookfiles A58-project willen we mede de toekomst van het verkeer vormgeven. Daarom rollen we juist dit innovatieve communi- catiesysteem uit.”


Kastje in de auto


Ruim 3.500 mensen hebben inmiddels één van de Spookfi les- apps gedownload en zijn dus al beter in staat te anticiperen op de fi les. In de loop van 2015 zijn langs de A58 tussen Eind- hoven en Tilburg 34 radiobakens voor ITS G5 opgehangen voor de echt coöperatieve toepassing. De coöperatieve dienst gaat vanaf september live en zal vanaf oktober worden uitge- rold onder weggebruikers die geregeld op de A58 rijden. “De marktpartijen gaan vele honderden gebruikers werven, die elk worden uitgerust met een coöperatief kastje in de auto. Dank- zij de snelle communicatie via wegbakens en de intelligentie in de systemen langs de weg, kunnen de serviceproviders hun veel preciezere adviezen geven. Afhankelijk van waar je je be- vindt ten opzichte van een fi legolf is het een kwestie van snel- heid matigen of juist een beetje versnellen, zodat het verkeer als geheel gelijkmatiger rijdt.” Uit modelstudies blijkt dat ook als slechts een klein deel van het verkeer deze adviezen ont- vangt en opvolgt, het effect merkbaar zal zijn: de stroom au- to’s die in de fi le rijdt, zal iets worden getemperd, wat de fi le- golf ‘afremt’ of zelfs oplost.


Nr.5 - 2015 OTAR O Nr.5 - 2015TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48