This page contains a Flash digital edition of a book.
Blijven ontwikkelen SKAO heeft in maart 2011 de CO2


-Prestatieladder overge-


nomen van ProRail en is sindsdien verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en de uitrol. Termeer geeft aan dat men continu werkt aan de verbetering van het instrument. “De CO2


-Prestatieladder blijft zich ontwikkelen. Vanwege de sterke


groei van het gebruik van de ladder en om bedrijven nieuwe perspectieven te blijven bieden, heeft de SKAO in constructie- ve samenwerking met brancheorganisaties, marktpartijen en overheden de CO2


-Prestatieladder doorontwikkeld.”


Olievlek De meeste bouwbedrijven zijn volgens Termeer inmiddels al bekend met de CO2


-Prestatieladder en een groot aantal van


de ‘grote jongens’ zijn op het hoogste niveau gecertificeerd. “Het duurzaamheidsinstrument heeft gezorgd voor een duur- zame revolutie in de bouwsector en verspreid zich als een olievlek naar andere sectoren. Belangrijkste driver daarbij is geweest, dat de CO2


ness-case heeft. Er valt geld met duurzaamheid te verdie- nen. Enerzijds door het voordeel in aanbestedingen, ander- zijds doordat energie- en CO2


-reductie gewoon geld bespaart.


Dit eerste punt komt in bepaalde sectoren en aanbestedingen door een gebrek aan onderscheidend vermogen onder druk te staan. Met Handboek 3.0 verwachten we het onderschei- dend vermogen deels terug te brengen en de beweging die de CO2


-Prestatieladder in gang gezet heeft nieuwe energie en


diepgang te geven. Het is voor ons belangrijk dat serieuze in- spanning ook daadwerkelijk wordt beloond door opdrachtge- vers.”


Nieuw Handboek met hardere eisen Het nieuwe Handboek is ontwikkeld door het Centraal Col- lege van Deskundigen (CCvD). Het CCvD is operationeel be- heerder van de ladder. Het CCvD is primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het certificeringsschema en functioneert als aanspreekpunt voor de Certificerende Instel- lingen. In het college zitten vertegenwoordigers van opdracht- gevers en opdrachtnemers. Termeer: “Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van Handboek 3.0 is dat het nieuwe Handboek geen verzwaring is voor bedrijven die reeds serieus met de Ladder aan de slag waren. De CO2


-Prestatieladder is verder


doorontwikkeld met als doel dat de beoordeling van bedrijven meer robuust, uniform en onderscheidend wordt, zodat hoge- re ambities en resultaten ook daadwerkelijk verschil maken.”


Doelstelling per eis


De belangrijkste veranderingen zijn dat er in Handboek 3.0 doelstellingen per eis zijn toegevoegd en dat er een Maatre- gellijst geïntroduceerd is om ambities en reductiedoelstellin- gen van bedrijven beter te beoordelen en te vergelijken. Daar- naast wordt op het hoogste niveau meer richting gegeven aan CO2


Handboek opgebouwd conform internationale normen en zijn teksten eenduidiger en scherper geformuleerd om de unifor- miteit in de beoordeling te vergroten. Termeer benadrukt dat bij de ontwikkeling van Versie 3.0 niet over een nacht ijs is gegaan. “Op basis van signalen van de


44 Nr.5 - 2015 OTAR


afgelopen jaren hebben we zaken veranderd op basis van brede consultaties en best practices. Zo was er kritiek op het verzamelen van CO2


-footprints van leveranciers, maar waar- -Prestatieladder een erg sterke busi-


om precies? Wat zou dan een betere aanpak zijn? We heb- ben eerst goed geanalyseerd wáár het probleem precies zat en vervolgens de markt ook gevraagd met ideeën te komen. Die ideeën kwamen er en ze hebben de basis gevormd voor de vernieuwde ketenaanpak op het hoogste niveau van de Ladder 3.0.”


Ketensamenwerking De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft onlangs onderzocht hoe 40 Nederlandse, beurs- genoteerde ondernemingen hun productieketens trachten te verduurzamen en welke vorderingen daarbij gemaakt worden. De Nederlandse bouwsector heeft het meeste vooruitgang geboekt in het verduurzamen van zijn productieketens. “Daar ben ik toch een beetje trots op”, zegt Termeer. “Bedrijven die hun productieketens willen verduurzamen, weten veelal niet goed hoe om te gaan met toeleveranciers die niet goed mee- werken. De CO2


-Prestatieladder biedt hiervoor handvatten.”


Termeer ziet daarnaast dat de Ladder ook een prikkel is in de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. “Het is belangrijk dat innovatieve manieren om CO2


te reduceren


hun weg in de uitvoering van projecten. Projectleiders aan op- drachtgever- en opdrachtnemerskant moeten daarvoor ruim- te krijgen en creëren.” De CO2


-Prestatieladder is daarom ook


een belangrijk instrument in de Aanpak Duurzaam GWW, waarin door samenwerking opdrachtgevers en opdrachtne- mers in alle fases van het aanbestedingsproces ruimte probe- ren te creëren voor duurzame innovaties.


Opdrachtgevers stimuleren koplopers In de grond-, weg-, en waterbouw wordt er jaarlijks voor on- geveer 13,5 miljard aanbesteed waarvan circa 4 miljard met de CO2


-Prestatieladder. Steeds meer overheden zetten de ladder dus in bij aanbestedingen, maar dat aantal kan nog stevig gaan groeien. ‘Gemeenten, provincies en waterschap- pen kunnen bedrijven prikkelen door bijvoorbeeld de inzet van de CO2


-Prestatieladder. De praktijk wijst uit dat als bedrijven -reductie in de keten. Tenslotte is de indeling van het


gunningvoordeel kunnen behalen bij aanbestedingen zij ra- zendsnel inspelen op het nieuwe criterium.’ Met de publicatie van 3.0 is de volgende stap gezet in de ont- wikkeling van de Ladder. Handboek 3.0 is een goed voorbeeld van wat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisa- ties samen kunnen bereiken. Het Handboek 3.0 is te down- loaden via www.skao.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48