This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


‘Houston heeft een Deltaplan nodig’


Houston heeft een Deltaplan nodig met maatregelen om zowel wateroverlast door extreme regenval als een storm- vloed door orkaangeweld te voorko- men. Dat stelt professor Bas Jonkman, hoogleraar Waterbouw aan de TU Delft in reactie op de orkaan Harvey die grote delen van de stad eind augustus onder water heeft gezet. “Het conceptue- le plan voor de kust ligt al klaar, maar moet nog verder worden uitgewerkt voor overstromingen door regenval. Door orkaan Harvey is de urgentie om een Deltaplan voor Texas ook daadwer- kelijk uit te voeren, alleen maar toege- nomen”, aldus de Delftse professor.


Afvoercapaciteit Jonkman wijst erop dat Houston de afgelopen decennia volledig is volge- bouwd. Hierdoor kan het water de stad nauwelijks verlaten. Daarom pleit hij voor het vergroten van de waterafvoer door het aanleggen van kanalen en het vergroten van de capaciteit van de op- vangbekkens die in de jaren veertig van de vorige eeuw zijn gebouwd. Verder is het volgens hem noodzakelijk om geen woonwijken meer te bouwen die in de loop van de rivieren liggen.


Stormvloed


Hij adviseert de stad niet alleen reke- ning te houden met wateroverlast door extreme regenval, maar ook de kust te beschermen tegen een stormvloed door orkaangeweld. “Nu is er vooral veel regen gevallen en was er nauwe- lijks sprake van een stormvloed. Maar


deze fenomenen kunnen ook tegelijker- tijd optreden”, legt hij uit.


Kustbescherming De Amerikaanse professor Bill Merrell heeft na de orkaan Ike in 2008 al een conceptplan opgesteld. Om het plan een stap verder te brengen, heeft Mer- rrell contact gezocht met de TU Delft en een aantal Nederlandse advies- en ingenieursbureaus. Het plan voorziet in een geïntegreerde zeedijk die de be- schermingsfunctie combineert met be- bouwing en de aanleg van een storm- vloedkering.


In de Deltagoot zijn drie strips aangebracht die uit


de Friese asfaltdijk zijn gehaald. De test met extreem hoge golven moet aantonen hoeveel reststerkte het oude asfalt nog heeft.


Deltares test


oude asfaltbekleding in Deltagoot


De Deltagoot bij Deltares was op 10 juli het toneel van de eerste stormproef met asfalt uit de Friese Waddenzeedijk bij Lauwersmeer. De proef moet uitwijzen of het huidige asfalt op dijken sterk genoeg is voor de komende decennia of moet worden vervangen.


Het onderzoek vindt plaats naar de reststerkte van de verou- derde asfaltbekleding van de Lauwersmeerdijk. Hiervoor zijn tien stroken asfalt van acht meter lang en een halve meter breed door Wetterskip Fryslan uit de Lauwersmeerdijk ge- haald en op de nagebouwde dijk in de Deltagoot geplaatst.


De proef biedt een kans om de toetscriteria van asfaltbekle- ding van dertig tot vijftig jaar oud te beoordelen en te verbete- ren. Mogelijk kunnen Nederlandse dijkversterkingen hierdoor in de toekomst miljoenen euro’s goedkoper uitvallen.


6 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48