This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERSCHAARSTE


sloppenwijken van de nabijgelegen grote steden. Daar zijn de voorzieningen gebrekkig en dat geeft fricties met de mensen die daar al wonen. Er zijn meer monden te voeden en de voedselprijzen gaan omhoog. Een deel van de vluchtelingen trekt dan verder en zorgt verderop voor nieuwe spanningen. “We hebben hier in Europa maar een staartje gezien van het enorme vluchtelingenprobleem door de oorlog in Syrië. En kijk eens hoe het de politiek in Europa heeft ontwricht.”


Ongelijkheid Droogte is volgens haar van alle tijden en migratie ook. Nieuw is dat het door de klimaatverandering allemaal intenser wordt en dat de waterrampen meer mensen treffen. “De schaal neemt toe en de contrasten nemen toe. In de arme wijken wordt het water sneller afgesloten dan in de rijke wijken. De industrie mag gewoon blijven doordraaien. Op het platte- land zijn mensen gewend om bij een langdurige droogte weg te trekken en elders een nieuw bestaan op te bouwen. Dat wordt steeds lastiger.” Sasse is ervan overtuigd dat de Nederlandse watersector een belangrijke bijdrage kan le- veren aan het voorkomen van watercrises in de wereld. “Nederland heeft een sterk imago als het om water gaat en wij hebben heel veel ervaring met het betrekken van belan- genpartijen. Die ervaring en kennis kunnen wij met andere landen delen bij het opzetten van een transparanter waterbe- heer dat leidt tot meer samenwerking, tijdige actie en innova- tieve oplossingen.”


Nieuwe allianties rond migratie Een van de redenen waarom mensen huis en haard verla- ten is een overstroming of een extreme droogte. Vooral bij de stroom vluchtelingen uit Afrika speelt de aanhoudende droogte in de Sahellanden een grote rol. Het Netherlands Water Partnership heeft de relatie in kaart laten brengen tussen watercrises, confl icten en migratie. In het rapport wordt de mogelijkheid geopperd dat Nederland zich in de aanpak van de vluchtelingenproblematiek onderscheidt door iets te doen aan de lokale watercrises.


“Het rapport laat duidelijk zien dat migratie en water met elkaar te maken hebben”, stelt NWP-directeur Lennart Silvis. “Door iets te doen aan het lokale waterbeheer, kunnen we de migratie bij de bron aanpakken en de stabili- teit vergroten. Traditioneel valt dit onder ontwikkelingshulp en die instanties en organisaties doen daar al veel aan. Maar door het te verbinden met het bestrijden en voorko- men van confl icten, komen ook de inspanningen in beeld vanuit Defensie en onze diplomatie.”


Het NWP zal zich de komende tijd inzetten om het netwerk binnen, maar vooral ook buiten de watersector op dit onder werp verder te versterken en de krachten te bundelen.


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48