This page contains a Flash digital edition of a book.
Minder hard, minder overstort, meer groen. Afkoppelen is de trend in Eindhoven.


Beluchting effl uentgoot rwzi Eindhoven De gemeente Eindhoven is bezig het gemengde rioolstel- sel om te bouwen naar een gescheiden stelsel, waarbij het regenwater niet meer via de rwzi wordt afgevoerd, maar rechtstreeks op het oppervlaktewater. Bij een hoosbui moet uiteindelijk al het water, vuilwater en regenwater, uit de stad via de Dommel worden afgevoerd.


Om het zuurstofgehalte in de Dommel bij een hoosbui op peil te kunnen houden, heeft het waterschap op de rwzi Eindhoven een nieuwe effl uentgoot gebouwd met beluchters. TBI Services monteerde in de effl uentgoot 63 beluchtingsplaten van 1 bij 3 meter, die met buitenlucht van drie blowers extra zuurstof in het effl uent blazen.


te voorkomen, zet de gemeente Eindhoven in op het realise- ren van (tijdelijke) waterbergingen in de vorm van groenvoor- zieningen. Het rioolstelsel van de hele gemeente Eindhoven voert af op de Dommel. Als het stelsel de hoeveelheid hemel- water niet kan verwerken, stort het over op de Dommel. Dat geldt óók voor het gemengde rioolstelsel: het vuile afvalwater wordt in dat geval rechtstreeks afgevoerd naar het riviertje, met een zuurstofdip als gevolg.


In samenspraak met het waterschap heeft de gemeente daarom besloten om het hemelwater zoveel mogelijk in de stad vast te houden. “We richten ons vooral op de aanleg van extra groen om het hemelwater tijdelijk te bergen en te infi ltreren of vertraagd af te voeren naar het hemelwaterriool. Dat doen we bijvoorbeeld door ontharding en vergroening van tuinen, daken en openbare ruimte”, licht Wielinga toe.


Verkoeling Het extra groen in de stad is volgens Wielinga niet alleen goed om de kans op wateroverlast te verkleinen, maar draagt ook bij aan de vermindering van de opwarming van de stad. “Wa- ter dat in de bodem infi ltreert, verdampt immers tijdens droge perioden via bomen, struiken en andere bodembedekkers. Verdamping zorgt voor het verlagen van de luchttemperatuur, zodat de hittestress afneemt.”


Wielinga wijst erop dat de uitvoering van het klimaatplan in- vloed heeft op vele disciplines binnen de gemeente, zoals water, groen, openbare ruimte, natuur, voedselvoorziening, transport, energie en industrie, toerisme, recreatie en ge- zondheid. “Voorheen voerden verschillende partijen binnen de gemeente op deze terreinen vooral sectoraal beleid uit. Het klimaatplan laat de gemeente veel integraler werken en brengt deze disciplines bij elkaar.”


De nieuwe effl uentgoot van rwzi Eindhoven met beluchter waarmee zuurstofl oze pieken in de Dommel voorkomen kunnen worden.


22 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48