This page contains a Flash digital edition of a book.
Rioolwerk.


RIOLERING


Eindhoven: extra regenwaterberging in nieuwe groenzones


Al het overtollige water naar de Dommel


Het vergroten van de gemengde rioolcapaciteit in Eindhoven is niet doelmatig. In overleg met waterschap De Dommel heeft de gemeente gekozen voor het scheiden van rioolsysteem, zodat bij een hoosbui het regenwater direct, zonder tussenkomst van de rioolwaterzuivering, op de rivier de Dommel kan worden afgevoerd. Verder is Eindhoven bezig om extra groenzones aan te leggen waar het regenwater tijdelijk kan worden vastgehouden. Recent geplaatste beluchters op de bodem van de rivier zorgen ervoor dat het zuurstofgehalte op peil blijft.


Door Adriaan van Hooijdonk


“Het vergroten van het Eindhovense gemengde rioolstelsel is niet doelmatig om de grote hoeveelheden hemelwater van een hoosbui af te voeren”, stelt Arnold Wielinga van Royal HaskoningDHV. Hij is als programmaleider water ge- detacheerd bij de gemeente Eindhoven en is nauw betrok- ken bij de uitvoering van het klimaatplan van de gemeente. Dat klimaatplan bevat een robuust en veerkrachtig watersys- teem met maatwerk op regionaal, wijk- en straatniveau, met slimme combinaties van onder- en bovengrondse maatrege- len.


Dikkere rioolbuizen zijn volgens Wielinga in Eindhoven niet de oplossing. Extra, verlaagde, groenzones wel. “Dikkere buizen zijn lastiger aan te leggen, zeker op kruisingen. Daarbij komt dat ondergrondse oplossingen duur zijn en het blijft altijd de vraag of de ontworpen capaciteit wel echt wordt benut.” Volgens Wielinga heeft de gemeente Eindhoven hier slechte ervaringen mee. “Het regenwater bereikt niet altijd de berging en dan maken die hun ontwerpcapaciteit niet altijd waar. Bij bovengrondse bergingen, bijvoorbeeld bij groenvoorzienin- gen of waterpleinen, loop je dit risico veel minder. En als de afvoer zich toch anders blijkt te gedragen, dan is het veel eenvoudiger te herstellen.”


Hemelwaterriool De gemeente Eindhoven zet sterk in op het afkoppelen van de regenwaterafvoer van het gemengde rioolstelsel. “Maar ook deze hemelwaterriolen hebben een beperkte capaciteit, waardoor het water op straat blijft staan”, aldus Wielinga. Om hinder, overlast en uiteindelijk schade zo veel mogelijk


Arnold Wielinga, Royal HaskoningDHV: “Het regenwater bereikt niet altijd de berging en dan maken die hun ontwerp- capaciteit niet altijd waar”.


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48