This page contains a Flash digital edition of a book.
De nieuwe woon- & werkwijk Buiksloterham aan het IJ is een experimenteergebied voor nieuwbouw waar Waternet pilots gaat doen met alternatieve watervoorzieningen.


Recente rioolwerkzaamheden in de Lijnbaangracht.


Dit was volgens Schaart destijds een belangrijk uitgangspunt voor het programma Amsterdam Rainproof, waarin ervoor is gekozen het overvloedig regenwater vooral bovengronds te bergen en vertraagd af te voeren. “Op die manier kunnen wij dure investeringen in de drukke ondergrond grotendeels voorkomen en wordt de zuivering uiteindelijk nauwelijks extra belast. Er zijn echter nog wel enkele knelpunten die we nog gaan aanpakken. Zo hier en daar zullen best wel wat diame- tervergrotingen nodig zijn, als het niet anders kan.”


Niet snel genoeg “Met diametervergrotingen van het regenwaterstelsel alleen zou je het probleem sowieso niet kunnen oplossen”, vervolgt Schaart. “Bij extreme neerslag kan al het water niet snel ge- noeg worden afgevoerd. Er is namelijk altijd een bui die groter is dan de buis aankan. Met bovengrondse maatregelen zit je niet vast aan de capaciteit van de buis. En benut je maxi- maal de ruimte waar de druppel valt: op privaat en openbaar terrein.“ Waternet bekijkt of Rainproof kan worden verankerd bij alle nieuwbouwprojecten die Amsterdam de komende jaren uit- voert. Tot 2025 gaat het om zo’n 50 duizend nieuwe wonin- gen binnen de stadsgrenzen, voornamelijk op zogenaamde inbreidingslocaties. Voor particulieren in de bestaande stad is het afkoppelen vooralsnog op basis van vrijwilligheid. De ge- meente heeft wel de mogelijkheid om maatregelen af te dwin- gen, zoals bijvoorbeeld bij de nieuwe gebiedsontwikkeling op centrumeiland IJburg, waar het bergen van regenwater op eigen terrein verplicht is.


Nieuwe vormen van sanitatie


Of de afvoer van afvalwater gaat afnemen als gevolg van nieuwe vormen, kan Schaart niet overzien. “Nieuwe sanitatie biedt veel kansen op het gebied van duurzaamheid. Daar- om willen we daar de komende periode veel onderzoek naar doen. Het liefst met praktijkvoorbeelden. Dan kun je echt gaan meten, monitoren wat de milieuwinst is, welke grond-


Manifest Circulair Buiksloterham In 2015 ondertekenden de gemeente Amsterdam en een groot aantal partijen, waaronder Waternet, het Manifest Circulair Buiksloterham. Door de complexiteit van de op- gave is de wijk inmiddels een experimenteergebied gewor- den van innovatieve oplossingen.


Waternet breidt in dit gebied een grote pilot voor met nieuwe vormen van sanitatie, waaronder het decentraal behandelen van afvalwater en het terugwinnen van warm- te. Ook zijn er vergevorderde plannen voor een gescheiden afvoer van het toiletwater naar een decentrale bioraffi na- derij met toevoeging van biomassa. Vergisting levert bio- gas/energie op en de restproducten zijn bruikbaar in de stadslandbouw.


stoffen effectief terug te winnen zijn en daarvan wat de kosten zijn.” Volgens Schaart gaat het altijd om maatwerk, om welk concept het best toepasbaar is in welk deel van de stad. “En daarbij willen wij ook nagaan wat het bijvoorbeeld voor het beheer betekent. Een normaal rioolstelsel is heel robuust, functioneert vaak ook nog als er een pomp uitvalt. Bij nieu- we sanitatie wordt zwart water ingezameld met een minder robuust vacuümriool. Daarom willen we graag ervaring op- doen ten aanzien van bijvoorbeeld de storingsgevoeligheid. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij verkeerd gebruik door bewo- ners? En natuurlijk: hoe kunnen we dat voorkomen?”


Woon-werk gebied


Een van de beoogde pilots waarbij Waternet nu al is betrok- ken, betreft de wijk Buiksloterham, een voormalig industrie- terrein in Amsterdam Noord dat geheel herontwikkeld wordt en waar wonen en werken moeten samengaan. Samen met 22 andere partijen wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een duurzame circulaire wijk. De Buiksloterham biedt de kans


WATERFORUM SEPTEMBER 2017 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48