This page contains a Flash digital edition of a book.
RIOLERING


Laaggelegen delen van de Jordaan staan bij hevige regenval regelmatig onder water. De gemeente heeft daar delen afgekoppeld en het regenwater voert nu af op de grachten. Onder 2 tuinen zijn hydroblobs geplaatst. Dit zijn blokken van steenwol in een hoes van fi lterdoek die, aangesloten op regenpijpen enkele dui- zenden liters regenwater opvangen. Bij droogte neemt de planten in de tuingrond erbovenop het water weer op. Foto’s: Amsterdam Rainproof/Sophie Verburgh.


om op verschillende plekken, met verschillende technieken over een langere periode te experimenteren. Schaart: ”De plannen zijn nog in voorbereiding, maar in deze nieuwe wijk wil Waternet gaan verkennen wat de potentie kan zijn van nieuwe concepten op het gebied van sanitatie, decentrale zuivering, het terugwinnen van grondstoffen en energiege- bruik.“


Pas als de eerste resultaten binnen zijn en dit positief blijkt, komt volgens Niels Schaart een uitrol op grotere schaal in beeld. “Vooralsnog denken we aan locaties waar de bodem nog niet vol ligt met andere buizen en leidingen en de boven- grond nog niet is ingericht. Hier liggen de grootste kansen, omdat het gebied kan worden ingericht zonder rekening te hoeven houden met bestaande infrastructuur.”


Investeringsbesluiten Los hiervan wijst Schaart ook op de snelheid waarmee tech- nische innovaties elkaar opvolgen. De wereld kan er een paar jaar na een investeringsbesluit weer heel anders uitzien. Dat maakt het een interessante uitdaging om de juiste keuzes voor te leggen aan de besturen van gemeente en het water- schap, dat verantwoordelijk is voor de zuivering van het af- valwater. “Zo wordt er in Frankrijk een fabriek gebouwd waar fosfaat kan worden teruggewonnen uit de as van verbrand zuiveringsslib. Hierbij wordt een hoger terugwinpercenta- ge genoemd dan wij op onze zuivering of op eventueel te bouwen decentrale zuiveringen kunnen halen. Het is dus de vraag waar de terugwinning van grondstoffen en productie van energie het meest effectief kan plaatsvinden in de afval- waterketen. Misschien geldt dat we voor grondstofterugwin- ning uitkomen op centrale zuivering en dat warmteterugwin- ning op lokale schaal wel weer veel aantrekkelijker is.”


Maar de technologieontwikkeling kan volgens Schaart ook de andere kant opgaan. “Wie weet wat de techniek in de toekomst ons verder gaat brengen: een meterkast waarin


20 WATERFORUM NR 5


Helemaal geen hemelwaterriool Infi ltratie van regenwater in de bodem is een van de maat- regelen binnen het programma Amsterdam Rainproof om overbelasting van hemelwaterafvoer te beteugelen. Dat kan niet overal even goed, vanwege de slecht doorlaten- de veenlaag in de stad. Maar op het nieuw aan te leggen eiland bij IJburg vormt bodeminfi ltratie een belangrijk onderdeel van de aanpak. Op het eiland wordt zelfs geen hemelwaterriool aangelegd en worden de nieuwe perceel- eigenaren zelfs verplicht op eigen terrein zelf 60 mm regenwater te verwerken.


zonne- en windenergie samenkomen, een eigen watervoor- ziening aanwezig is en een apparaat dat het afvalwater om- zet in vruchtbare tuinaarde en wat schoon water, waardoor het hele rioolstelsel grotendeels ongebruikt onder de grond achterblijft? De toekomst zal het leren!”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48