This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERSCHAARSTE


den, waar de rechtstaat zwak is en de onderdrukking groot, kan dat volgens haar makkelijk uitmonden in een confl ict.


Droogte kan daarin een versterkende rol spelen. “De ver- deling van het schaarse water zet extra druk op de ketel. En kan een bestaande politieke spanning versterken. Water is existentieel en als een bepaalde bevolkingsgroep ervan wordt uitgesloten, raakt dat hun bestaansrecht. Er is te weinig water om nog voedsel te verbouwen en er ontstaat een voedseltekort. In fragiele staten met veel rechtsonzeker- heid neemt de uitzichtloosheid toe en trekken mensen weg uit die droge gebieden. Of er breekt een confl ict uit.”


Maakbaar Toch is Sasse optimistisch. “Waterschaarste is bovenal een gevolg van gebrekkig waterbeheer. Het is deels door de mens veroorzaakt en dat betekent dat het met goed watermanage- ment ook weer door mensen kan worden opgelost. Het is voor een groot deel maakbaar.” Maar goed watermanage- ment is in haar ogen wel meer dan alleen het aanleggen van infrastructuur. “Als je waterschaarste wilt aanpakken, moet je met veel aspecten rekening houden. Het gaat niet alleen om techniek, maar ook om de bronnen, het beheer en de verde- ling”, zo weet Sasse uit ervaring te vertellen.


Haar meest recente werk in Kenia betrof een droogteproject rond het Naivashameer. “Opmerkelijk was dat de droogte


de mensen hier wel bijeen heeft gebracht. Boeren beneden- strooms van het meer werkten samen met de boeren boven- strooms.” Sasse erkent dat het succes een bijzondere achtergrond had. “De boeren benedenstrooms waren rijk en hadden baat bij een goed watermanagement door de arme boeren bovenstrooms. De rijke boeren waren bereid om met de arme boeren te praten over de fi nanciering van maatrege- len om water bovenstrooms op te vangen en erosie tegen te gaan. Omgekeerd zou je een heel andere dynamiek hebben gehad”, voegt ze toe. “Het was er heel lang droog geweest, maar net toen ik er zat, heeft het ontzettend veel geregend en was het gebied constant overstroomd. Een duidelijke indica- tie van slecht watermanagement.”


Volgens Sasse sprak iedereen er over de klimaatverandering. “Dat klopt wel, want je ziet dat de seizoenen veranderen en droogte langer kan aanhouden. Maar er is meer aan de hand. Tegelijk zie je enorme ontbossing, omdat boeren steeds hoger de bergen in trekken. Boven in de bergen gebruiken ze dezelfde landbouwtechnieken als ze benedenstrooms ge- wend waren. Dat leidt tot enorme erosie. Ons project in Kenia was erop gericht die boeren te leren het water vast te houden en afspraken te maken over de verdeling ervan bij schaarste. We hebben de basis gelegd voor een betaalsysteem voor ecodiensten waarbij de rijke boeren benedenstrooms mee- betaalden aan de wateropvang bovenstrooms.”


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48