This page contains a Flash digital edition of a book.
RIOLERING


Flowmixers op rivierbodem van Dommel De nieuwe effl uentbeluchting op rwzi Eindhoven is niet voldoende om bij een hoosbui het zuurstofgehalte in de Dommel op peil te kunnen houden. Daarom plaatste het waterschap aanvullend vijf beluchtingsunits op de bodem van de rivier.


De beluchters zijn eerder dit jaar geplaatst door aannemer Aan de Stegge. Het gaat om een nieuw type fl owmixer. Ontwikkelaar Pathema is erin geslaagd een systeem te ontwikkelen waarmee meer zuurstof in het water gebracht kan worden. Door een vacuüm te creëren, op basis van het vortexprincipe (draaikolk), wordt onder hoge druk een waterstroom opgewekt. De cavitatiekrachten in het vacu- um slaan de aangezogen lucht in het water, zodat er meer zuurstof in komt.


De beluchters op de bodem van de Dommel; in werking.


Schonere regenwaterafvoer


Door het hemelwater langer vast te houden in de stad en de aanleg van een gescheiden hemel- en vuilwaterstelsel, beperkt Eindhoven de overstort van vuilwater naar het op- pervlaktewater van de Dommel. Via het huidige gemengde stelsel stroomt er bij hevige regenval via de riooloverstorten zoals gezegd ook veel ongezuiverd afvalwater in de Dommel. Dit leidt tot een ongewenste zuurstofdaling, waardoor water- planten en voor de Dommel kenmerkende vissen, zoals de beekprik, of insecten, zoals de larve van de beekrombout, sterven. Ongewenste soorten, zoals bloedzuigers en larven van steekmuggen, gedijen daarentegen weer goed bij weinig zuurstof.


Om er ook in toekomst voor te zorgen dat de Dommel ge- noeg zuurstof heeft, nam waterschap De Dommel eind juni twee nieuwe beluchtingsinstallaties in gebruik. Dat ging om een beluchting in de effl uentgoot van de rwzi Eindhoven. Daarnaast zijn op de bodem van de Dommel vijf beluchtings- units geplaatst.


Het helemaal dichtmetselen van de overstorten is volgens Wielinga geen optie. “Dan zou het water in de stad voor over- last en schade zorgen. Daarom heeft de gemeente er be- wust voor gekozen om de overstorten open te houden. om bij zware regenval droge voeten te houden.”


Een van de vijf fl owmixer - een innovatie van het Tilburgse bedrijf Pathéma - die eerder dit jaar als beluchters op de bodem van de Dommel zijn geplaatst.


Nog slimmer bufferen


Het rioolwater komt op de rwzi Eindhoven bijeen uit drie stelsels met ieder een eigen infl uentkelder. Op basis van de infl uentpeilen in deze kelders, kan de gemeente op een piektoevoer opvangen en de buffercapaciteit in de drie stelsels optimaal benutten.


Het waterschap overweegt een aanvullende ‘slimme’


Onder gelopen tunnels in Eindhoven gaan al lang terug. Hier de Vestdijktunnel na een hoosbui op 2 juli 1968. Foto: Eindhoven in Beeld.


buffering waarmee ook hoge ammoniumconcentraties kunnen worden afgevlakt. De informatie over de peilstan- den in de infl uentkelders kan namelijk ook worden gebruikt voor het slim gebruik van de regenwaterbuffertank en de voorbezinktanks op de zuivering. Alleen bij regenwateraf- voer worden alle drie de voorbezinktanks benut, bij droog- weerafvoer slechts één voorbezinktank.


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48