This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERSCHAARSTE


Mogelijke Nederlandse waterbijdrage In opdracht van het Netherlands Water Partnership onderzocht Rolien Sasse op welke wijze de Nederlandse watersector kan bijdragen aan het voorkomen van watercrises in de wereld. In het rapport ‘Watercrises - Oorzaak van confl ict of bijdrage aan stabiliteit’ komt Sasse tot vijf potentiële onderwerpen:


Analyse


Nederland kan het voortouw nemen in de ontwikkeling en ont- sluiting van informatiesystemen over watercrises, waardoor brandhaarden en risico’s beter in zicht komen, tijdig adequa- te actie kan worden ondernomen en de transparantie wordt vergroot. Dit sluit goed aan bij de komst van het humanitaire datacentrum van UN OCHA naar Den Haag.


Overleg


Nederland kan helpen confl icterende partijen bijeen te bren- gen, overleg te faciliteren en dit met neutraal technisch advies te ondersteunen.


Praktische oplossingen


Nederlandse bedrijven en instellingen kunnen met internati- onale partners oplossingen vinden voor specifi eke waterpro- blemen die in stroomgebieden spanningen creëren, zoals her- gebruik van afvalwater, ontwikkeling van brakwaterbestendige gewassen of promotie van goed bestuur.


Water stewardship Nederlandse bedrijven en investeerders kunnen ervoor zorgen dat de eigen interventies, investeringen en productieketens op het gebied van water de principes van duurzaamheid en sta- biliteit niet schaden. Nederland zou een ‘water stewardship pact‘ kunnen sluiten.


Verduurzaming van de humanitaire hulp Nederland kan bijdragen aan schaalvergroting en verduurza- ming van de noodhulp waar het gaat om grote groepen mi- granten en hun ‘host communities’ langdurig van drinkwater en sanitaire voorzieningen voorzien.


Massaliteit In het gebied rond het Keniaanse meer is volgens Sasse niet de schaalvergroting in de landbouw het grootste pro- bleem, maar veel eerder de bevolkingstoename. “Vaak zie je in kwetsbare gebieden acute waterproblemen ontstaan als er grote dammen worden gebouwd voor de energievoorzie- ning of grote waterverslindende landbouwprojecten worden gestart. Waar ik zat, waren de droogteproblemen niet het ge- volg van dergelijke grote investeringsprojecten. De oorzaak lag vooral in de enorme bevolkingstoename.” Volgens Sasse leidt zo’n toename op meer plekken tot waterproblemen.


“Meer mensen worden afhankelijk van dezelfde hoeveelheid water en bij een overstroming worden er ook meer mensen getroffen. Je ziet investeringen in irrigatieprojecten om de voedselproductie omhoog te krijgen, maar er wordt niet altijd gekeken of daar wel voldoende water voor is.”


Bij overstromingen is de bevolkingstoename volgens haar ook een probleem. “Je ziet dat er niet goed met de omge- ving wordt omgegaan. Mensen gaan zich vestigen op laag- gelegen gebieden omdat daar nog ruimte is en de grondprijs nog laag. Maar die ruimte is er omdat die gebieden gevoelig zijn voor overstromingen. Dus op enig moment woont er een groot aantal mensen en doen zich bij een overstroming grote problemen voor. Ook dat kan je met goed watermanagement en landrechten aanpakken.”


14 WATERFORUM NR 5


Goed watermanagement is meer dan een hydraulisch vraag- stuk en vraagt volgens haar om een multidisciplinaire aanpak. “Je moet met heel veel aspecten rekening houden en als je er een over het hoofd ziet, dan komt dat later als een boe- merang terug. Zo moet je al snel de landbouw erbij betrekken om wat te bereiken. Een sociaal beleid is cruciaal. Het was voor mij geen nieuw inzicht, maar het project in Kenia heeft me er opnieuw op gewezen hoe belangrijk het is.”


Kettingreactie


Dan komt Sasse op het punt van de migratie en de kettingre- actie: “Bij grote meerjarige droogte is er een punt dat mensen niet langer in het gebied kunnen leven en moeten wegtrek- ken. Die komen dan eerst terecht in opvangkampen of in de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48