This page contains a Flash digital edition of a book.
EXPORT


Grote wateropgave, heel divers Italië


In Italië zijn innovatieve kustbescherming en toegankelijke havens nodig om het land te beschermen en tegelijk eco- nomisch draaiend te houden. Maar er is ook behoefte aan effi ciënte afvalwaterzuivering en nutriëntenterugwinning. Ita- lië moet alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor water. Nederlandse waterexpertise kan daarbij van pas komen.


“De wateropgave in de Italiaanse watersector is heel divers”, vertelt Mark Niesten van het Netherlands Water Partner- ship. Hij was deze zomer betrokken bij de handelsmissie naar Italië, die deels in het teken stond van het thema water. Ongeveer 35 vertegenwoordigers van overheden, kennisin- stellingen en bedrijven uit de watersector bezochten in het kielzog het koninklijk paar Rome en Milaan. De Italiaanse minister van Milieu, Land en Zee, Gian Luca Galetti, gaf speciaal voor de Nederlandse waterdelegatie een toelichting op de rol van water in klimaatadaptatie. Daarnaast waren er seminars, fora, matchmaking en netwerkgelegenheden waarbij Nederlandse en Italiaanse partijen elkaar konden ont- moeten. Niesten: “Tijdens de missie zijn verschillende nieuwe initiatieven voor samenwerking ontstaan, die de komende periode verder worden uitgebouwd.”


Integrale aanpak


De Italianen lijken open te staan voor Nederlandse input. Niesten: “In Italië is er steeds meer aandacht voor een in- tegrale wateraanpak, maar het land kent geen strategische aanpak op nationaal niveau. Aan die expertise is echter wel behoefte.” De Italiaanse overheid maakte de laatste jaren


forse Mark Niesten budgetten vrij


voor klimaatadaptatie en kustbescherming. Ook zijn er internationale fondsen en


subsidies beschikbaar. Voor de rivier de Po zou een program- ma, zoals Ruimte voor de Rivier, uitkomst kunnen bieden.


Waterzuiveringstechnologie Naast maatregelen die te maken hebbe met klimaatadapta- tie, liggen er ook kansen voor Nederlandse leveranciers van waterzuiveringstechnologie. Italië voldoet niet aan de Eu- ropese richtlijn voor stedelijk afvalwater en Brussel sleepte de lidstaat al meerdere malen voor de rechter. Tussen 2014 en 2020 is 2,4 miljard euro gereserveerd voor het bouwen en verbeteren van waterzuiveringen. Het grootste deel van dat bedrag wordt aanbesteed in Zuid-Italië, waar soms nog helemaal geen afvalwaterzuiveringen zijn. In het noorden gaat het vooral om vervanging van bestaande maar verouderde installaties en de bouw van nieuwe installaties voor nieuw- bouwwijken.


Industriewater


Ook de Italiaanse industrie heeft interesse in de Nederlandse expertise. Tijdens de handelsmissie was er in de textielindus- trie veel belangstelling voor de innovatieve technologie van Ecoloro. Dankzij deze waterzuiveringstechnologie, die ge- bruikmaakt van elektrocoagulatie gevolgd door membraan- fi ltratie, kunnen textielfabrieken hun waterverbruik met wel 90 procent terugbrengen. Ook aan het terugwinnen van nutriënten uit varkensmest bleek concreet behoefte te zijn. “Nu de contacten zijn gelegd, kunnen de ondernemers samen verder”, besluit Mark Niesten van het NWP.


Tijdens de handelsmissie naar Italië in Juni heeft het Nederlandse bedrijf Student Hotel Group aangekondigd zijn eerste hotel in Italië te gaan inrichten als een ‘living lab’ voor watergebruik. Zo worden de douches uitgerust met een apparaat dat laat zien hoeveel water er is gebruikt. Wageningen Universiteit en de lokale Sapienza universiteit zijn betrokken bij de verdere optimalisatie van deze aanzet tot waterbesparing.


Aan de handelsmissie in juni naar Italië, samen het Koninklijke paar, is veel aandacht geweest voor de Italiaanse waterproblemen. Op een waterforum in Milaan en Rome hebben Nederlandse en Italiaanse waterexperts met elkaar over duurzame oplossingen gesproken.


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48