This page contains a Flash digital edition of a book.
ZZS, waar hebben we het over? ‘Zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) zijn kankerverwekkend, belemmeren de voortplanting, hopen zich op in de voedselketen of mensen zijn er gewoonweg allergisch voor, aldus het RIVM. ZZS zijn in tal van producten terug zijn te vinden, van auto’s tot elektronica. Van zware metalen tot toxische stoffen. De ZZS passeren de revue in tal van Europese regels en richtlijnen, zoals stoffenrichtlijn REACH, de Kaderrichtlijn Water, het OSPAR-verdrag (dat ons zeewater moet vrijwaren van verontreinigende stoffen) en de POP-verordening, die ‘persistente organische ver- bindingen’ (POP’s) uit de kringloop wil bannen.


Het Nederlandse beleid is vastgelegd in het Activiteiten- besluit, dat bedrijven verplicht lozing en uitstoot van ZZS te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. De minima- lisatieverplichting geldt sinds begin 2016 voor alle ZZS en kristalliseert nu uit in de gewijzigde of nieuwe vergunnin- gen. Om bevoegd gezag en bedrijfsleven te ondersteunen, heeft het RIVM de ZZS uit de Europese lijstjes in één lijst gebundeld. In totaal staan daar al ruim 1600 stoffen op, maar er komen nog regelmatig stoffen bij die het predicaat ZZS krijgen.


gesteld. “Het meten van de na te streven ZZS-concentra- ties in ons effluent is lastig”, vervolgt Kooymans. “Naast onze reguliere metingen laten we ook gevoeligere metingen door externe laboratoria uitvoeren. Dat doen we op een lagere frequentie, want deze analyses zijn kostbaar. Maar we weten nu dat onze emissies voor een aantal van de vijf geselec- teerde ZZS geringer zijn dan onze eigen minder verfijnde metingen aantonen. Daarom gaan we een onderzoeks- laboratorium inschakelen, dat zeer lage concentraties kan aantonen.”


Volgende rapportage


“Bij de volgende verplichte ZZS-rapportage weten we dan precies hoe groot de emissies van ZZS zijn”, aldus Kooymans. “Dan kunnen we met zekerheid zeggen of ons zuiverings- proces afdoende is en of we een extra inspanning moeten doen. De tijd zal het leren. Op korte termijn voorzie ik geen problemen, want voor alle parameters voldoen we ruim- schoots aan de vergunning. Maar de stand der techniek ver- andert mogelijk, als ZZS een steeds grotere rol gaan spelen. Technische ontwikkelingen zullen ons in staat stellen verbe- teringen in ons primaire proces of in ons waterbehandelings- proces aan te brengen. Zo kunnen we onze ZZS-concen- traties, die al laag zijn, verder terugdringen. Nullozing blijft immers ons doel.”


36 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48