This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON


WaterForum Vakblad voor de Watersector


Uitgever AcquiMedia


Henk van der Brugge Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht T +31 (0)184 - 48 10 40 E info@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop Henno Ploeg


henno@waterforum.net T +31 (0)184 - 48 10 46


Hoofdredactie Jac van Tuijn redactie@waterforum.net


Eindredactie Jeroen Bezem


Redacteuren Arjan Veering, Esther RasenbergPieter van den Brand, Olav Lammers en Adriaan van Hooijdonk


Concept en vormgeving Blind Angle en D’sign Rotterdam


Abonnementenadministratie Waterforum Magazine wordt op aanvraag en tegen betaling van abonnementsgeld (€ 49,95 ex. BTW) toegestuurd aan relevante doelgroepen. Aanvraag en/of mutaties via info@waterforum.net


Disclaimer


AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Uitgever, hoofdredactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright


AcquiMedia 2017 Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgevere. Gehele of gedeeltelijk overname van artikelen uit WaterForum is slechts toegestaan met bron- vermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.


WaterForum als crossmediaal platform WaterForum biedt een platform waarbij meerdere media- vormen (magazine, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.waterforum.net


Het tweede thema in dit nummer is de export van de Neder- landse watersector. Er is veel discussie over het topsecto- renbeleid. Rendeert dat wel voldoende en leidt het inderdaad tot meer banen en meer export? Is ons belastinggeld wel goed besteed? Het is lastig oordelen of de Topsector Water bijdraagt aan meer export. Er zijn ondernemers die zich gesteund voelen en anderen die niets willen weten van vreemde lieden die zich met hun markt bemoeien. In de watersector geldt in zijn algemeenheid dat de overheid altijd zeer dominant aanwezig is. Soms als regelgever, soms als marktpartij. Dat geldt ook in het buitenland, maar het verschilt per land. In deze editie heeft de redactie er vier Europese landen uitgelicht. Niet om te laten zien hoe de watermarkt zich daar ontwikkelt, maar meer om te tonen wat er gebeurt in de relatie met die landen. Een goede relatie is heel belang- rijk. Die buitenlandse overheden moeten de Nederlandse waterbedrijven de opdrachten tenslotte wél gunnen, boven de bedrijven in hun eigen land.


Veel leesplezier!


Jac van Tuijn Hoofdredacteur Waterforum Magazine


WATERFORUM SEPTEMBER 2017 3


Was de wereld maar zo simpel


Wat gaat Houston doen aan zijn rioolsysteem? De kans lijkt me groot dat het kiest voor de aanleg van extra grote be- tonnen afvoerkanalen om het overtollig regenwater sneller kwijt te kunnen. Veel steden in de wereld kiezen nog steeds voor zo’n klassieke civieltechnische oplossing. Zo niet Neder- landse steden. Die zijn overgestapt op de aanleg van fijn- mazige onder- en bovengrondse water- en rioolstelsels, die regenwater bij een hoosbui kunnen vasthouden of in ieder geval de afvoer kunnen temporiseren. Vergelijk het met een file, zegt Rioned-directeur Hugo Gastkemper in deze edi- tie van Waterforum Magazine met als thema riolering. Je dimensioneert je infrastructuur niet op de maximale vraag. Dat is niet efficiënt. Dus alle ellende in Houston ten spijt, het is niet logisch om alle wateroverlast te willen voorkomen. In deze uitgave vertellen twee experts over de oplossingen die Eindhoven en Amsterdam hebben gekozen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48