This page contains a Flash digital edition of a book.
RIOLERING


Limiet aan ontwerpcapaciteit rioolsysteem


Extra rioolcapaciteit biedt weinig soelaas


De verstening rukt op en de frequentie van hoosbuien neemt toe. Het lijkt logisch dat gemeenten de afvoercapaciteit van hun riolen opvoeren en de diameters van de riool- buizen groter maken. Maar de praktijk leert dat gemeenten - om meerdere redenen - kiezen voor het afvlakken van de piekafvoer door het regenwater tijdelijk bovengronds te bergen. Volgens Rioned-directeur Hugo Gastkemper is water op straat onvermijde- lijk. Gemeenten als Amsterdam en Eindhoven zijn al volop bezig met het nemen van maatregelen tegen regenwateroverlast.


De regenwaterafvoer van de riolering is in Nederland is meest- al ontworpen op de 20-30 mm per uur, stelt Rioned-directeur Hugo Gastkemper. Hij snapt het idee dat als de regeninten- siteit toeneemt, het logisch lijkt om de ontwerpcapaciteit van het rioolsysteem te vergroten. Maar dat is volgens Gast- kemper duur en bovendien is het probleem daarmee niet opgelost. Hij wijst erop dat iedere infrastructuur een ontwerp- capaciteit heeft. “Ieder jaar staan we op de eerste mooie zondag in het jaar in de fi le naar Zandvoort. Toch legt Rijks- waterstaat daar geen achtbaanssnelweg aan.”


Naast de fi nanciële en ruimtelijke aspecten speelt er bij de regenwaterafvoer nog een extra overweging. “Zelfs al zouden gemeenten hun afvoercapaciteit verdubbelen, dan nog krijg je water op straat. Bij een extreme bui duurt het even voordat het regenwater het riool bereikt. Daarom concentreren ge- meenten zich vooral op het voorkomen van schade en op het tijdelijk bergen van het overtollige regenwater.”


Overlast hoort erbij


Uit oogpunt van geld en ruimte is het niet effi ciënt om de riolering te ontwerpen op de afvoer van de grootst mogelijke piek. “De afvoercapaciteit is in Nederland al onvoorstelbaar groot”, zegt Gastkemper. “Een oplossing ligt veel meer in het scheiden van de gemengde rioolstelsels, zodat het regenwa-


In Amsterdam speelt die regionale afvoercapaciteit veel minder, maar draait het veel meer om het vraagstuk van de decentralisering op wijkniveau.


ter in de schone hemelwaterstelsels snel naar het oppervlak- tewater kan worden afgevoerd of in de bodem kan infi ltreren. Dat kan door bovengrondse verdiepte voorzieningen te ma- ken, zoals een grasveld of een speelplaats. Zo’n voorziening heb je in de tijd weinig nodig, dus kom je altijd uit op een dubbelfunctie”, stelt de Rioned-directeur. Zijn stichting voert al sinds 2015 campagne voor bovengrondse maatregelen die het regenwater geleiden naar tijdelijke bergingslocaties.


Cases: Eindhoven en Amsterdam In deze editie van WaterForum zijn twee cases uitgewerkt van gemeenten die volop bezig zijn met het nemen van maatregelen tegen regenwateroverlast.


In de case van Eindhoven speelt met name de afvoerca- paciteit van het regionale oppervlaktewater. De Dommel is daar niet meer dan een beek en kan de afvoer van zo’n grote stad als Eindhoven maar beperkt aan.


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48