search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dossier


21


Veiligheidsraad als eerstverantwoor- delijke orgaan – het primaat houdt bij internationale militaire missies. Tegenover deze traditionele ‘UN fi rst-visie’ staat de regionale denkwijze: laat regionale organisaties hun ding doen, vooral op veiligheidsgebied. Daar valt wat voor te zeggen, redeneren vooral de Aziatische en Afrikaanse lidstaten. Het ontbreekt de verbureau- cratiseerde VN immers aan daadkracht. Niet alleen dat, regionale organisaties zijn van nature méér betrokken bij problemen in hun eigen achtertuin. ‘African solutions for African problems’, zeggen ze dan bij de Afrikaanse Unie (AU). Trouwens, had de EU niet precies dezelfde refl ex toen begin jaren ne- gentig de bloedige burgeroorlog op de Balkan losbarstte? Dat was letterlijk op twee uurtjes vliegen afstand.


Hybride Momenteel is de VN de baas over zo- wat twee derde van alle internationale


Sinds het einde van de Koude Oorlog nam het aantal internationale operaties toe


missies. De rest valt primair onder regionale organisaties. In de praktijk zitten daar nogal wat gemengde (hy- bride) missies tussen: operaties met een VN-mandaat en uitbesteed aan een regionale organisatie of aan een ad-hoccoalitie van landen. De anti- piraterijmissies voor de Somalische kust van de NAVO en EU bijvoor- beeld werden gelegitimeerd door resoluties van de Veiligheidsraad. Nederlandse militairen namen deel aan de Afrikaanse capaciteitsver- sterkende missie ACOTA met een mandaat van zowel de VN als de AU. De rule-of-lawmissie EULEX van de EU in Kosovo valt binnen het kader van Veiligheidsraadresolutie 1244. Enzovoort, enzovoort.


Delegeren Het VN-Handvest (UN Charter) – zeg maar de oprichtingsakte van de VN – staat dit soort uitbesteding inderdaad toe. Een voorbeeld van het delegeren


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76