search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dossier


21


van alles bedacht om afgekeurd te wor- den. Vooral de stabiliteitseis prikkelde de creativiteit van onwillige dienst- plichtigen. Sommigen lieten geen moge- lijkheid onbenut om labiel over te ko- men. Onophoudelijk hysterisch lachen, ontroostbare huilbuien, een teddybeer als onafscheidelijke metgezel, gods- dienstwaanzinnigen, reïncarnaties van Napoleon: de keuringsartsen keken op den duur nergens meer van op. Omdat er dankzij de naoorlogse babyboom meer dan voldoende dienstplichtigen waren, was men niet terughoudend met het toekennen van een onvoldoende voor stabiliteit (‘S5’) noch met het etiket ‘voorgoed ongeschikt’. Ook openlijk ho- moseksuelen werden nog tot 1974 met dat stempel buiten de deur gehouden. In 1997 werd de dienstplicht opgeschort en transformeerde de zwaardmacht tot een beroepskrijgsmacht. Vanaf dat moment gold dat wie zich meldde bij de kazerne juist niets liever wilde dan toegelaten te worden.


21e eeuw Door de hoge(re) eisen die aan beroeps- militairen worden gesteld, werd ook de keuring steeds professioneler. Er geldt nu een gediff erentieerd systeem, wat inhoudt dat de eisen per functie ver- schillen. Maar iedere sollicitant wordt onderworpen aan achtereenvolgens psychologisch onderzoek, medische keuring, sporttest en veiligheidson- derzoek. Vooral de sporttest is pittig. Sjouwen, graven, klimmen, klauteren en hardlopen maken er allemaal deel


van uit. Zonder stevige conditie red je het niet. ‘Kom niet onvoorbereid opdagen’, luidt dan ook het dwingende advies. Sollicitanten die niets aan het toeval willen overlaten en zich optimaal willen voorbereiden kunnen terecht bij bijvoorbeeld een bedrijfje dat mensen klaarstoomt voor de keuring. ‘Ik ben er toevallig ingerold’, vertelt hij, ‘Ik ben vier jaar geleden begonnen met het trainen van een buurjongen, maar er kwamen er steeds meer bij. Inmiddels heb ik 1500 jongeren voorbereid op de keuring en verdien ik er mijn boterham mee.’ Littel biedt een training aan die weken in beslag neemt. ‘Ik doe dit op persoonlijke titel’, benadrukt hij, ‘maar Defensie is er ook bij gebaat, want hoe meer mensen door de keuring komen hoe beter het is. Defensie zit immers dringend om mensen verlegen.’ Het nijpende personeelstekort roept wel- eens de vraag op of Defensie de zware fysieke eisen niet beter naar beneden kan bijstellen. Maar staatssecretaris Barbara Visser is niet genegen daarmee te marchanderen. ‘Van militairen vragen wij echt wel iets bijzonders’, hield zij de Tweede Kamer voor bij bespreking van de Defensienota op 28 mei jongstleden. ‘Fysiek moet je ergens toe in staat zijn, maar ook mentaal. Die eisen willen wij overeind houden.’


‘Het heeft van mij een nog fanatiekere


strijder tegen onrecht


gemaakt’ De reservist


Nico de Bruijne (56) is reservist bij 1 Civiel en Militair Interactiecommando. ‘In 2006 wilde ik reservist worden en dan moet je dezelfde keuring ondergaan als beroepsmilitairen. Dat was best intensief. Ook al was ik toen al 44, ik ben behoorlijk door de mangel gehaald. Om mijn spierkracht te meten werd ik in een apparaat gezet met allerlei trekstangen en gewichten, en dan moet je echt tot het gaatje gaan. Dat gold ook voor de fietsproef. Op een hometrainer moet je binnen een aantal minuten met steeds meer weerstand een bepaald toerental halen. Dat was behoorlijk pittig. Het psycholo- gisch onderdeel bestond uit een gesprek van anderhalf uur waarin je flink wordt doorgezaagd. Je krijgt het dus niet cadeau, maar ik vind een stevige keuring wel belangrijk. Ook als reservist moet je bepakt en bezakt marsen lopen en ik vind het belangrijk dat ik fit genoeg ben om morgen op uitzending te gaan, mochten ze me nodig hebben.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76