This page contains a Flash digital edition of a book.
redactioneel


5


REINIER VAN DE VRIE


Carrières en ambities


INHOUD


Bertrams 3 Nieuws 6 Agenda


Feit of Fictie Nieuws


Tegenbeet


Verbeelding Tweevlaks


Interview: Dr. Paul Gerritsen


Stelling Tweets Spittoon


6 6 7 7


Mensenwerk 10 Citaten


10 11 11 12


Opinie 17 Inbox


17 18 19 19


Achtergrond: Belangenverstrengeling 20 Driegesprek: Keuzes


Vakinhoud 33 Uitgelezen Beeldspraak


Onderzoek 37 Peilstations


Klachtenregeling 39 Service 43 KNMT Actueel


Nt 18/2015 verschijnt op 13 november NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015 26


33 35


37 45


Wilt u reageren op het hoofdredactioneel? r.vandevrie@knmt.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


n zijn beginjaren als tandarts, toen hij ook nog in de schooltandverzor- ging werkte, kon Paul Gerritsen niet bevroeden dat hij op zeventigjarige leeftijd nog eens zou promoveren. Ze- ker niet op een onderwerp als tandheel- kunde in verpleeghuizen. Hij had namelijk nooit de ambitie om zich wetenschappelijk te ontwikkelen. Wat toevalligheden en zijn groeiende interesse in oudere patiënten heb- ben er min of meer toch toe geleid dat hij op 16 oktober in Utrecht zijn doctorsbul in ontvangst mocht nemen. In het interview op p. 12 in dit nummer vraagt hij om wat meer waardering voor de behande- ling van oudere patiënten en tandartsen-geriatrie. Ver- der vindt hij dat zijn – jongere – collegae zich goed moeten realiseren welke gevolgen de kunststukjes die ze nu maken over twintig of dertig jaar kunnen hebben voor patiënten die nu van middelbare leeftijd zijn.


I


Hoe gaat het Willemijn van Susante en Rolf Meijer, die nog aan het begin van hun carrière staan, verlopen? In een gesprek met KNMT-voorzitter Aad van der Helm en het Nt vertellen ze welke keuzes ze na hun studie hebben gemaakt en welke plannen ze hebben. Het pad van Meijer lijkt op voorhand het meest duidelijk. Hij heeft ervoor gekozen om de praktijk van zijn vader voort te zetten en richt zich op de restauratieve tand- heelkunde. Van Susante is eerst als tandarts-mede- werker aan de slag gegaan en wil zich in de breedte ontwikkelen. Beiden lijken enthousiast en ambitieus genoeg om hun sporen te gaan verdienen in hun vak.


Met ambities is natuurlijk niets mis. Gedreven mensen ontwikkelen zich vaak op verschillende terreinen, bij- voorbeeld in de wetenschap en in de industrie. Dat kan elkaar versterken. Maar het is wel van belang voor de buitenwereld duidelijk te maken vanuit welke hoe- danigheid wordt geopereerd en te tonen dat belan- genverstrengeling wordt voorkomen. Wie daar niet zorgvuldig mee omgaat, loopt het risico dat zijn carrière in één klap voorbij is.


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP, AMSTERDAM


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52