This page contains a Flash digital edition of a book.
achtergrond 23


het Radboudumc in Nijmegen, geeſt aan dat er voor zo- ver hij weet geen belangverstrengeling op zijn afdeling voorkomt. De afspraken met bedrijven die iets willen laten onderzoeken, worden in Nijmegen over het alge- meen contractueel vastgelegd. Een van de bepalingen is dat de opdrachtgever de onafankelijkheid van de onderzoeker waarborgt. Zo mag er altijd gepubliceerd worden en kan een publicatie nooit eenzijdig worden tegengehouden. Dus ook niet als het bedrijf het niet met de onderzoeksresultaten eens is. Onderzoekers die een aandeel in een bedrijf hebben, moeten dit melden bij hun afdelingshoofd en bij het College van Bestuur, die dit verder beoordelen. In Nij- megen is er een integriteitscommissie die verdenkin- gen van onrechtmatigheden onderzoekt. Is er iets niet in de haak of een belang niet gemeld, dan kan dit tot een reprimande en zelfs tot ontslag leiden. De regels op universiteiten op dit gebied zijn de laatste jaren aange- scherpt, aldus Jansen.


Geen privébelang ACTA-decaan Albert Feilzer laat weten dat ACTA uiter- aard samenwerkt met de tandheelkundige industrie. Dat is volgens hem een maatschappelijke opdracht die alle universiteiten van de overheid hebben gekregen. De grens tussen samenwerking en belangenverstrenge- ling is volgens Feilzer dat een onderzoeker geen privé- belang mag hebben bij het uitvoeren van een onder- zoek voor de industrie. De ACTA-decaan zegt tot dusverre geen weet te heb- ben van belangenverstrengeling binnen ACTA. Anders zou hij wel hebben ingegrepen. Voor het meewerken aan reclame voor een tandheelkundig product door ACTA-medewerkers dient altijd vooraf toestemming te worden gevraagd aan het ACTA-bestuur. Op uit- zonderingen na – bijvoorbeeld voor tandpasta in het algemeen en niet voor een bedrijf – wordt dit al lange tijd niet meer toegestaan. Wanneer een onderzoeker de integriteitscode van het wetenschapsbeleid van ACTA overtreedt, dan kan dit in het uiterste geval tot ontslag leiden. Om belangenverstrengeling te voorkomen, volgen alle promovendi, onderzoekers, hoogleraren en hoofddocenten een cursus over wetenschappelijke integriteit. Wat Feilzer betreſt zijn integriteit en belan- genverstrengeling in de wetenschappelijke wereld een blijvend onderwerp van discussie.


Winkel en Van Winkelhoff


De kwestie rond de Groningse hoogleraren Edwin Winkel en Arie-Jan Van Winkelhoff ligt de tandheelkundige wereld waarschijnlijk nog vers in het geheugen. Zij zouden in een wetenschappelijk artikel ten onrechte hebben vermeld dat er geen conflicterende belangen waren tussen hun onder- zoek en de fabrikanten van twee mondspoelmiddelen die bij het onderzoek waren betrokken. Ook zouden ze zakelijke be- langen niet bij het UMCG hebben gemeld. Adviesorganisatie KPMG onderzocht de kwestie en concludeerde dat beide hoogleraren weliswaar ten onrechte hadden gemeld dat er geen conflicterende belangen waren, maar dat er geen aan- leiding was om aan te nemen dat de onderzoeksgegevens niet zouden kloppen. Verder hadden ze hun zakelijke belan- gen wel degelijk aan het UMCG gemeld, zij het niet volgens de daarvoor geldende procedures. Het eindoordeel luidde dat de integriteit van Winkel en Van Winkelhoff niet ter dis- cussie stond. Beide hoogleraren werd door het UMCG wel een ‘passende maatregel’ opgelegd, wat deze inhield wilde het UMCG niet openbaar maken. Ook hoe Winkel en Van Winkelhoff op de kwestie terugkijken is onbekend. In het ka- der van onderhavig artikel heeft het Nt contact met hen op- genomen, maar de Raad van Bestuur van het UMCG heeft beide hoogleraren verboden eraan mee te werken. De Nt-re- dactie heeft meerdere malen gevraagd naar de reden hier- voor, maar het UMCG heeft hierop nooit geantwoord.


KNAW-code


Om oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrenge- ling te voorkomen, heeft de Koninklijke Nederlandse Aka- demie van Wetenschappen (KNAW) een code ter voorko- ming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling opgesteld. Deze code wordt on- derschreven door tal van overkoepelende organisaties en verenigingen in de gezondheidszorg, waaronder de KNMT. De code schrijft voor dat organisaties inzichtelijk moeten hebben welke belangen en relaties een betrokke- ne bij de totstandkoming van wetenschappelijke advies- rapporten en medische richtlijnen heeft. De betrokkene moet een verklaring ondertekenen waarin onder meer moet komen te staan welke persoonlijke financiële belan- gen hij heeft én welke persoonlijke relaties hem kwets- baar maken voor belangenverstrengeling. Informatie: www.knaw.nl.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52