This page contains a Flash digital edition of a book.
vakinhoud 33 UITGELEZEN Klasse III tractie met botankers METTE KUIJPERS, RADBOUDUMC NIJMEGEN


Er zijn verschillende manieren om een Klasse III-afwijking met een anteriore kruisbeet of terugliggend middengezicht te behandelen.


In het verleden werd dit vaak gedaan vóór de groeispurt met functionele apparatuur, een kinkap of een face- mask met ventrale tractie al dan niet gecombineerd met expansie in de bovenkaak (Morales-Fernandez et al, 2013). Skeletale verandering werd vooral op jonge leef- tijd gezien, maar vanaf de leeſtijd van 8 jaar is de veran- dering minder. Liever werd daarom de groei afgewacht en later eventueel chirurgisch ingegrepen.


Met de komst van botankers, geplaatst op de onder- en bovenkaak, lijkt het mogelijk te zijn om met elastiek- tractie tussen de botankers een skeletaal effect te berei- ken zonder ongewenste dentoalveolaire compensatie. Gezien de ontwikkeling van de tandkiemen en het nog dunne bot voor houvast van ankers op jonge leeſtijd kunnen de ankers voor de deze behandeling echter pas op een later tijdstip, rond elf jaar, geplaatst worden. Deze behandelmethode, bone-anchored maxillary pro- traction (BAMP) genaamd, wordt naar aanleiding van de publicaties van de Clerck en anderen wel gezien als een mogelijkheid om later eventueel chirurgie te voorko- men. De botankers worden geplaatst op de crista zygo- matica en tussen de laterale incisieven en cuspidaten in de onderkaak. Tussen de ankers worden 24 uur per dag elastieken gedragen en met een oplopende kracht van 150 tot 300 gram in drie maanden. Deze manier van tractie moet twaalf maanden worden volgehouden, waarna behandeling met vaste apparatuur volgt en, af- hankelijk van de groei, de intermaxillaire elastieken nog als retentie worden gedragen.


Vanaf 2009 rapporteerden de Clerck et al. over BAMP. Zij lieten zien dat er op korte termijn bij een aantal patiën- ten duidelijk sprake was van een voorwaartse verplaat- sing van de bovenkaak, een achterwaartse rotatie van de onderkaak en dat er verandering bij condylus en de fossa glenoidalis optreedt (de Clerck et al., 2012). Hino et al., (2013) vergeleken het effect van protractie met een facial mask met maxillaire expansie door middel van een hyrax met BAMP met alleen intra orale Klasse III tractie aan botankers. Beide behandelmethoden laten een voorwaartse verplaatsing van de maxilla zien van


gemiddeld 2.6 millimeter en 3.7 millimeter, respectieve- lijk. In een overzichtsartikel (Morales-Fernandez et al. 2013) waarin dentaal gedragen en botgedragen tractie- methoden worden vergeleken, blijkt dat beide metho- den kunnen werken, maar dat dentale tractie meer den- toalveolaire compensatie geeſt. Beide methoden hebben een verlengend effect op gelaatshoogte door posterieure rotatie van de mandibula. Er was echter wel sprake van een verschil in leeſtijd tussen de groepen – dentale trac- tie werd op jongere leeſtijd toegepast – waardoor verge- lijking moeilijk blijſt. De verwachting is dat resultaat be- ter behouden blijſt bij toepassing van botgedragen ankers, omdat deze therapie later wordt toegepast.


BAMP lijkt een veelbelovende techniek om groei te kun- nen beïnvloeden, echter hier zijn vooralsnog enige kantekeningen bij te plaatsen. De publicaties tot nu toe betreffen grotendeels korte termijn resultaten bij een- zelfde patiëntenpopulatie (N=25). Hierbij is de gemid- delde voorwaartse verplaatsing van de maxilla 3.7 milli- meter, maar bij nadere beschouwing blijkt bij twintig procent van de patiënten de therapie niet te werken (de Clerck en Proffit, 2015). Dit blijkt ook uit de 3D CBCT su- perponaties in de publicatie van Nguyen et al (2011), echter dit aspect wordt nauwelijks besproken. Het is he- laas (nog) niet duidelijk bij welk type patiënt de therapie mogelijk niet zou kunnen werken. Bij een uitgesproken Klasse III lijkt toch eerder aan chirurgie gedacht te moe- ten worden. Prospectief onderzoek met een lange fol- low-up en een grotere populatie waarin meerdere ge- laatstypen vertegenwoordigd zijn zal ons meer inzicht verschaffen in de voorspelbaarheid en lange termijn re- sultaten van BAMP.


Zie voor de literatuur bij dit artikel www.ntdigitaal.nl.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52