This page contains a Flash digital edition of a book.
service 43


NT CROSSMEDIAAL DIGITAAL


Het Nt digitaal lezen? Het meest recente nummer staat ook altijd op WWW.NTDIGITAAL.NL. Log in met uw KNMT-gebruikersnaam en de postcode van het adres waar u het Nt ontvangt – met een spatie tussen de cijfers en de twee hoofdlet ers!


Spreker


Op de openingspagina van WWW.NTDIGITAAL.NL geeſt een gastspreker iedere maand een minicollege op video. Wilt een ouder minicollege nog eens volgen? U vindt het onder de knop Service/Sprekers.


TABLET


Nog steeds gratis voor KNMT-leden en abonnees: de Nt-app. Download hem in de appstore en u kunt het Nt voortaan op uw tablet lezen.


ARCHIEF


Zoekt u weleens iets op in een oud Nt? En moet u dan lang zoeken voordat u dat Nt eindelijk gevonden hebt? Onder de cover van het meest recente Nt op WWW.NTDIGITAAL.NL vindt u de ar- chief nop met daarodner alle nummers vanaf september 2013.


Leuk


Heeſt u iets leuks georganiseerd – praktijkope- ning, congres, open dag – waarvan u collega’s op de hoogte wilt brengen? Dat kan heel goed via de rubriek Lezersnieuws op WWW.NTDIGITAAL.NL. Mail het bericht en de redactie brengt het voor u in orde.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Het Nederlands tandartsenblad (Nt) wordt uitgegeven door de Konink- lijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het redactionele gedeelte. Dit wordt samengesteld volgens jour- nalistieke principes. De redactie legt via de Redactieraad verantwoor- ding af aan de Algemene Vergade- ring van de KNMT. Het Nt publiceert ook artikelen die niet het offi ciële bestuursstandpunt van de KNMT ver- tegenwoordigen. Advertenties en de rubriek KNMT Actueel behoren tot de verantwoordelijkheid van de KNMT. Het Nt verschijnt 20 keer per jaar. Jaargang 70/17. Redactieadres Postbus 2000 3430 CA Nieuwegein (030) 607 62 51 nt@knmt.nl @ntdigitaal www.ntdigitaal.nl Redactie Reinier van de Vrie (RvdV), hoofdredacteur Evert Berkel (EB), eindredacteur Karel Gosselink (KG), journalist Laura Jansen (LJ), journalist Elly de Gier (EdG), redactie-assistent Redactieraad ntredactieraad@knmt.nl Rutger Batenburg, voorzit er Iris Eggels, lid Raha Farhanghi, lid Vacature Paul Kalker, extern adviseur Abonnementen Een abonnement op het Nt kost 190,- euro per jaar; mondhygiënis- ten en assistenten krijgen vijſt ig pro- cent reductie. De buitenlandtoeslag bedraagt 29,50 euro, losse nummers kosten 11,75 euro per stuk. Een abon- nement heeſt een looptijd van één jaar en wordt daarna stilzwijgend tel- kens met één maand verlengd. De opzegtermijn bedraagt één maand. Voor vragen over of het afsluiten van abonnementen: (030) 6076256, administratie@knmt.nl. Advertenties Bureau van Vliet Postbus 20 2040 AA Zandvoort (023) 571 47 45 zandvoort@bureauvanvliet.com www.bureauvanvliet.com Ontwerp Curve, Haarlem, Henk Stoff els en Mieke van Weele Opmaak en druk Robert Sesink, Senefelder Misset, Doetinchem


Overname of nadrukken van artike- len of ge deelten daarvan uit het Nt is uitsluitend toegestaan na schriſt elijk toestemming van de redactie. Voor overname of nadruk voor commer- ciële doeleinden wordt een passende fi nanciële vergoeding gevraagd.


Foto cover Jan de Groot, Amsterdam


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


colofon


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52