This page contains a Flash digital edition of a book.
40 klachtenregeling


hebben voorts een duidelijk tegengestelde visie op wat al dan niet door de tandarts is gezegd over de kosten en de beloſte die zou zijn gedaan. Daarom kan de CKC niet vaststellen dat die beloſte daadwer- kelijk is gedaan. Dit geldt ook voor het al dan niet zullen terugbellen door de tandarts, de bedreigingen die over en weer zouden zijn geuit en het uitschrij- ven van klager als patiënt. Voor zover klager heeſt willen stellen dat de tandarts hem een aantal keer heeſt laten weten dat hij een andere tandarts moest zoeken, kan daar gelet op de impliciete ontkenning van de tandarts evenmin van worden uitgegaan. Hetzelfde geldt voor de tandarts waar hij stelt dat klager regelmatig zonder afspraak de praktijk be- zocht en dan zeer luidruchtig werd. Het geheel overziende kan slechts geconstateerd worden dat partijen op nagenoeg alle punten lijnrecht tegenover elkaar staan. Het is de CKC, die niet bevoegd is tot het onder ede horen van getuigen, zodoende niet mogelijk te beslissen wie waar gelijk zou hebben.


BESLISSING De CKC acht de klacht ongegrond.


RTG


Ongeveer een jaar na de uitspraak van de CKC dien- de klager dezelfde klacht in bij het RTG Den Haag. Voor alle duidelijkheid vermeldt het RTG dat het een eigen zelfstandig oordeel heeſt te vormen over de klachten, ook als die nagenoeg hetzelfde en al beoordeeld zijn door de CKC. In zoverre is het RTG is dus niet geboden aan dat oordeel.


BEOORDELING Uit de aantekeningen op de patiëntenkaart van klager blijkt dat sprake was van parodontale


"Partijen staan op nagenoeg alle punten lijnrecht tegenover elkaar"


De samenvattingen in deze rubriek komen tot stand onder de auspiciën van de Adviescommissie Beroepsuitoefening van de KNMT. Iedere samen- vatting wordt van commentaar voorzien door een onafhankelijk deskundige.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


problemen. Deze zijn bij het eerste consult wel door de tandarts onderkend, maar hij heeſt hierop geen adequate behandeling ingezet. De eerste DPSI-meting op 21 oktober 2010 had de tandarts al moeten nopen tot een behandelbeleid om de pa- rodontale problematiek onder controle te krijgen. Hij heeſt dit wel in zijn aantekeningen genoteerd, maar vervolgens, ook blijkens het patiëntendossier, toch gekozen voor een endodontische behandeling voorzien van een uitgebreide composietrestaura- tie. Dit is volgens het RTG gezien de paroproble- matiek weinig zinvol. Misschien dat klager deze behandeling wenste vanwege pijnklachten, het is uiteindelijk de professionele verantwoordelijkheid van de tandarts om een dergelijke behandeling af te raden dan wel niet uit te voeren, of de patiënt voor een second opinion/consult naar een collega te verwijzen. Ook heeſt de tandarts zich er niet van verzekerd dat klager ook daadwerkelijk begreep dat zijn tandvlees in (zeer) slechte staat was, met alle nare gevolgen van dien. De gebitsreinigingen van klager zijn bovendien verricht door een (preventie) assistent van de tandarts en niet door een mondhy- giënist. Dat was echter wel noodzakelijk omdat die in tegenstelling tot een preventieassistent bevoegd (en bekwaam) is om dieper onder het tandvlees te reinigen. Dat een mondhygiënist gebitsreinigingen heeſt uitgevoerd, blijkt niet uit de stukken (en de patiëntenkaart). Datzelfde geldt voor DPSI-scores en plakscores waarvan de tandarts zegt dat die zijn uitgevoerd. Het goed bijhouden van een patiënten- kaart is gebaseerd op het goed kunnen volgen van de tandheelkundige status van de patiënt (en dient dus niet primair als bewijsmiddel in tuchtrechtelijke 4/7 procedures); deze plicht voor de beroepsbe- oefenaar staat ook met zoveel woorden in artikel 7:454 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Ook een vervangend of opvolgend tandarts heeſt houvast aan een goed bijgehouden dossier, opdat deze goed geïnformeerd is over de metingen, onderzoeken en behandelingen die zijn uitgevoerd met betrekking tot deze patiënt en daarop zijn beleid kan afstem- men. Voorts blijkt ook niet uit patiëntenkaart of aantekeningen dat de tandarts de röntgenfoto’s met klager heeſt besproken. Dat de tandarts zou liegen


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52