This page contains a Flash digital edition of a book.
driegesprek 29


CV


Willemijn van Susante (1988) Studeerde tandheelkunde bij ACTA in Amsterdam. Diploma in 2011. Haar vader is ook tandarts. Werkte het eerste jaar na afstuderen twee dagen per week bij haar vader in de praktijk in Sint-Oedenrode. Heeft daarnaast en daarna in diverse praktijken gewerkt als medewerker. Werkte tot voor kort als chef de clinique in een grote praktijk van Samen- werkende Tandartsen in Tilburg, maar moest deze praktijk vanwege een verhuizing na een half jaar alweer verlaten. Neemt tot eind dit jaar waar in een Hilversumse praktijk en gaat vanaf januari werken bij Freshtandartsen. Startte in 2013 een Young Pro- fessional MBA-studie bij Business School Nederland en hoopt daarin eind dit jaar af te studeren.


CV


Rolf Meijer (1986)


Studeerde tandheelkunde in Groningen. Diploma in 2010. Werkte een jaar parttime bij het UMCG, maar dat was niet te combineren met werken in de praktijk en reizen. Na zijn afstuderen ging hij werken bij de tandartspraktijk van zijn vader in Maurik. Ze zijn nu samen eigenaar van een praktijk met acht behandelstoelen. Maakt deel uit van het NVVRT- bestuur en de NVOI-commissie iDent35. Geeft cursussen voor bedrijven. Woont samen met zijn echtgenote in Maurik.


vraag zal dan al snel zijn of we aan verplichte bij- en nascholing willen doen. Dan heb ik weinig verhaal. We moeten als beroepsgroep zorgen dat we op een hoger plan komen.” Van Susante: “En professioneler.” Van der Helm: “Daar zet en we vol op in. We moeten inzet en op de inhoud, bijvoorbeeld op de behandeling van cariës in kindergebitjes of betere mondzorg voor ouderen.”


Spoor Van Susante zou graag willen dat de KNMT nog meer inzet op kwaliteitsverbetering en visitatie. Ook tandart- sen die daar in eerste instantie niet voor voelen, zou- den nog meer op dat spoor gezet moeten worden. Vol- gens haar kan daar ook in de opleiding meer aandacht aan worden besteed. “Ik heb pas na mijn opleiding ontdekt dat je, door ervaringen met collega’s te delen, sneller een goede tandarts wordt.” Ze gelooſt dat je door collegiaal overleg over behandelingen en visitatie tot betere tandheelkunde komt. Van der Helm geeſt aan dat de KNMT fors investeert om visitatie meer op de kaart te krijgen, bijvoorbeeld door het ook in IQual-ver- band aan te bieden. Ongetwijfeld zal de BIG-herregis-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


tratie in 2017 daaraan een fl inke impuls geven, omdat de minister bij- en nascholing dan waarschijnlijk gewoon zal verplichten.


Meijer maakt zich er zorgen over of er nog voldoende aandacht blijſt voor kleinere praktijken, gezien de ten- dens tot ketenvorming. Van der Helm wil hem wat dat betreſt geruststellen. Hij denkt dat solisten en kleinere praktijken altijd zullen blijven bestaan. En de KNMT is zeker niet van plan om die groepen links te laten lig- gen. De dienstverlening blijſt afgestemd op alle rele- vante groepen. Hij constateert bijvoorbeeld dat de ongeveer duizend buitenlandse tandartsen in Neder- land en de zestienhonderd zzp’ers nu slecht vertegen- woordigd zijn binnen de vereniging. Daar wil hij veran- dering in brengen.


Tot slot wil Meijer van Van der Helm weten of hij op dit moment als jonge tandarts nog een eigen praktijk zou zijn begonnen. Van der Helm: “Dat denk ik wel. Ik heb nooit het idee dat ik een verkeerde keuze heb gemaakt. Maar ik vond het leuk om me meer in de breedte te ontwikkelen.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 30 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52