This page contains a Flash digital edition of a book.
Categorie-awards zullen worden uitgereikt in de segmenten ‘In- frastructuur’, ‘Verkeersmanagement’, ‘Veiligheid’, ‘Parkeren’ en ‘Slimme Mobiliteit’. Eén van deze vijf winnaars zal de Intertraffi c Innovation Award 2016 ten deel vallen. De genomineerden kunt u bekijken via: http://www.intertraffi c.com/amsterdam/innovati- ons/nominees/


Beter Benutten ITS Met het internet verbonden auto’s, snelle ontwikkeling van au- tonome voertuigen, slimme steden enzovoort: disruptieve ont- wikkelingen met een enorm potentieel aan maatschappelijke voordelen op het gebied van bereikbaarheid van stedelijke ge- bieden, duurzaamheid, veiligheid en economie. Met acties op de korte termijn en co-investeringen van de Nederlandse over- heid probeert het programma Beter Benutten deze voordelen te versnellen.


Beter Benutten is een programma van het Nederlandse Minis- terie van Infrastructuur en Milieu gericht op de invoering van ITS en slimme mobiliteit, en actief bevorderen van de samen- werking tussen bedrijfsleven, gebruikers en overheid. Nederland heeft duidelijke ambities om innovatie te bevorderen, de con- currentiepositie te versterken en om een voorloper op het ge- bied van coöperatieve ITS, zelfrijdende auto’s en slimme mobi- liteit als geheel te zijn. Beter Benutten ITS werkt aan een betere doorstroming op het wegennet, zowel in de stad als daarbui- ten. Door ‘Intelligentie’ toe te voegen aan mobiliteit wordt reis- tijd van deur-tot-deur verkort. In de komende jaren zullen op grote schaal intelligente transportsystemen en diensten worden uitgerold. Intelligente mobiliteit heeft hiermee een enorme eco- nomische impact op de automotive, ICT en telecom-industrie.


Weggebruiker-berichtensysteem Dit jaar wil Beter Benutten ITS beginnen met het inzetten van een weggebruiker-berichtensysteem, waarmee gegevens wor- den verzameld, verwerkt en vervolgens worden gedistribueerd naar de desbetreffende weggebruikers met kwaliteit, nauwkeu- righeid en op sub-seconde levering van tarieven. Bovendien voert het ministerie een aantal ITS-programma’s en projecten uit op het gebied van bijvoorbeeld supermarkt logistiek, incident en event management, connected en coöperatieve ITS (schokgolf mitigatie), reisinformatiediensten, vaststelling van nieuwe stan- daarden en het gebruik van open parking-data.


Ondersteuning


Binnen het Beter Benutten programma zijn de overheid en de publieke autoriteiten geen kopers, maar zullen zij particuliere in- vesteringen en implementatie ondersteunen, particuliere en pu- blieke aandeelhouders samenbrengen en risico’s en voordelen delen. Achter de Beter Benutten-projecten (totaal aan over- heidsinvesteringen van 70 miljoen euro in de komende 3 jaar) zitten smartphones, computer clouds, snelle telecommunicatie technieken die zorgen voor snelle data-uitwisseling en nieuwe diensten ter ondersteuning van gebruikersgedrag en -ervaring.


Op het Beter Benutten ITS paviljoen in het Smart Mobility Cen- ter in hal 9, treft u bedrijven zoals HERE, Ericsson, Be-Mobile, Innovactory, V-Tron, Technolution, Monotch, Traffi cLink, Rou-


52 Nr.2 - 2016 OTAR


te42 en diverse andere partijen die deelnemen aan Beter Be- nutten-projecten (o.a. Spookfi le project in Brabant op de A58) en deel uit maken van het netwerk. Samen zullen zij uitleg ge- ven over ontwikkelingen op het gebied van slimme mobiliteit. In nauwe samenwerking met deze marktpartijen, zal Beter Be- nutten ITS ook een groot aantal sessies in de Smart Mobility Theater en InnovationLAB verzorgen en mogelijk ook een aantal outdoor demo’s. Meer informatie is te vinden op http://www.be- terbenutten.nl/its.


Bezoekerspas Een Intertraffic bezoekerspas is geldig voor de gehele beursperiode en geeft toegang tot alle 12 beurshallen inclusief het Smart Mobility Center, het Smart Mobility Theater en het InnovationLAB On Stage programma. Bovendien kunt u zich inschrijven voor vele randactivitei- ten zoals de IRF workshops, het Smart Cities event en diverse demon- straties.


Voorregistreren vóór 29 maart Bezoekers kunnen zich tot en met 28 maart gratis voorregistreren via de Intertraffic site. Vanaf 29 maart zijn hier kosten aan verbonden ten- zij men registreert op uitnodiging van een exposant.


Voordelig met de trein Voor slechts €10,- kunnen Intertraffic bezoekers een tweede klas NS-retour bestellen (geldig vanaf iedere NS station in Nederland, naar treinstation Amsterdam RAI). Tijdens het registratieproces vinkt u aan dat u een NS-retour wilt bestellen, u ontvangt vervolgens een link waar u uw treinkaart mee kunt verzilveren.


Openingstijden Intertraffic Amsterdam 2016 vindt plaats in RAI Amsterdam van dins- dag 5 tot en met vrijdag 8 april 2016. De beurs is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 op dinsdag, woensdag en donderdag. Op vrijdag sluit de beurs om 16.00.


Intertraffic is mondiaal het vakevenement op het gebied van infrastruc- tuur, verkeersmanagement, veiligheid, parkeren en slimme mobiliteit. De beurs biedt een compleet overzicht van de meest actuele produc- ten, diensten en oplossingen van leveranciers. Daarnaast worden de laatste trends en ontwikkelingen voor het voetlicht gebracht. Intertraffic richt zich op beleidsmakers, specialisten en operationeel medewerkers binnen overheden, ingenieurs- en adviesbureaus en het bedrijfsleven.


Meer informatie: www.intertraffic.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56