This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabe- heerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 2-2016, jaargang 97 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en


waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt


u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen, losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers, Joost Zonneveld, Richard Mooyman. Advies


Ontpolderen


In OTAR hebben we de afgelopen jaren veel geschreven over de projecten van Ruimte voor de Rivier. Ook in dit nummer nemen we weer een project onder de loep. Dit keer blikken we terug op de ontpoldering van de Noordwaard, wat in oktober vorig jaar is afgerond. De polder is weer terug gegeven aan de natuur, zodat de rivier natuurlijk kan meanderen en kan overstromen zonder ernstige gevolgen.


Voor mij als kind betekenden polders vrijheid. Ons gezin woonde aan de rand van Dordrecht en aan het einde van ons straatje lag de eerste dijk en dan volgden er nog vele. Die ruimte met dijken en water stond voor eindeloos fi etsen met tegenwind, hutten bouwen in de aangrenzende bosschages en spelen bij vriendinnetjes op de boerderij. En na een uur fi etsen – zo voelt het in ieder geval in mijn herinnering – kwam je bij die enorm grote, brede rivier, de Merwede, waar we naar gingen kijken als er ijs op lag of wanneer die bij hoog water buiten de oevers trad.


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


OTAR Digitaal en achtergrond- 2 2016


jaargang 97 www.otar.nl


Pas toen ik wat ouder was, ontdekte ik de Biesbosch. Wat een prachtige natuur! Wat een rijkdom dat dit prachtige natuurgebied nu met 4.450 hectare wordt uitgebreid en dat dit ook nog de veiligheid ten goede komt. Rijksadviseur Eric Luiten noemt in het hoofdinterview de projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier als positief voorbeeld. “Er wordt letterlijk ruimte gegeven aan rivieren, gecombineerd met een impuls voor landschap, recreatie en natuur. De ingrepen die in het kader van die programma’s gedaan zijn, hebben onze omgeving echt beter gemaakt. Die integrale aanpak komt terug in de programmering en in de fi nanciering daarvan.”


RENOVATIE BRUG EWIJK Eric Luiten


RIJKSADVISEUR VOOR LANDSCHAP EN WATER


Terugblik Ontpoldering Noordwaard


Nr.2 - 2016 OTAR O Nr.2 - 2016 TAR 3


De invulling van de ruimte en de manier waarop we Nederland beschermen tegen het water is defi nitief een andere geworden dan in mijn jeugd. Geen weerstand tegen het opkomende water, maar meebewegen en inpassing in de natuur. Ook daar zullen kinderen vandaag weer hun eigen speelse invulling aan geven.


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


redactioneel


Coverfoto: Freyssinet Nederland B.V., zie ook pagina 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56