This page contains a Flash digital edition of a book.
Leertraject met samenwerking als speerpunt


‘Nat’ DBFM-contract Keersluis Limmel


De nieuwe keersluis Limmel is het eerste DBFM-project binnen de ‘natte waterstaat’. Het is een leertraject voor natte DBFM-contracten binnen het Sluizenprogramma van Rijkswater- staat. Een miljardenopgave. De ervaringen met de nieuwe contractvorm in Limburg zijn tot op heden positief.


Tekst en foto’s: Olav Lammers


Op 13 januari presenteerde minister Melanie Schultz de ‘Nieuwe marktvisie’. Daarin verbinden Rijkswaterstaat en haar belangrijkste partners in de bouw en infra zich aan een aantal algemene uitgangspunten waarmee de samenwer- king bij grote bouwprojecten beter moet verlopen dan in het verleden. De bouw- fraude-enquête ligt voor sommigen nog vers in het geheugen, maar ook de gang van zaken rond grote PPS-projecten uit het recente verleden met confl icten rond kostenoverschrijdingen en tegenslagen, werd politiek niet langer geaccepteerd.


Een nieuwe werkwijze en nieuwe om- gangsvormen waarbij openheid, trans- parantie en betrouwbaarheid zowel van de zijde van de opdrachtgever als op- drachtnemer de kern vormen, moe- ten samenwerking op een hoger peil


32 Nr.2 - 2016 OTAR


brengen. Zo kan er bovendien snel en flexibel worden ingesprongen op de groeiende complexiteit van ruimtelijke vraagstukken.


Kritische Prestatie Indicatoren Samenwerking is bij project Keersluis Limmel een speerpunt. Sterker nog, partijen hebben goede samenwerking tot een formele KPI (Kritische Prestatie Indicator) gemaakt. Eind 2014 werd het project defi nitief gegund aan de Keer- sluis Limmel Company, een combina- tie van bouwbedrijf BESIX en infrastruc- tuurontwikkelaar Rebel en Agidens als automatiseringspartner. Deze combina- tie is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp en de bouw van de keersluis, als voor de financiering en dertig jaar onderhoud ervan.


Leertraject is blijvend Wies Vonck, programmadirecteur Pro- gramma Sluizen van Rijkswaterstaat, zei in Otar van januari vorig jaar dat de er- varingen met de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de marktpartijen in de voorbereidingsfase hem voldoende vertrouwen gaf om deze nieuwe vorm van aanbesteden (Design, Build, Finan- ce and Maintain) verder door te zetten in de natte waterstaat. “Maar het ‘leertra- ject’ zal ook na gunning continu moeten worden voortgezet”, sprak hij toen.


Een jaar later


Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn de werkzaamheden aan de nieuwe keersluis in volle gang. Otar heeft een gesprek met de belangrijkste partners in dit project.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56