This page contains a Flash digital edition of a book.
Wereldrecord: De lange tuikabels zijn samengesteld uit 192 strengen per kabel.


delig voor de duurzaamheid en vermoei- ingsbestendigheid van de tuistrengen. Bij Cohestrand-strengen is dit dus niet nodig en blijft de volledige sterkte en duurzaamheid behouden.


Uitvoering De tuien worden tijdens de werkzaam- heden een voor een vervangen: als eerste is de korte tui aan de zuidelij- ke pyloon vervangen, gevolgd door de noordelijke korte tui, de noordelijke lan- ge tui en tot slot de zuidelijke lange tui. De lange tuien hebben een lengte van 221 meter. De korte tuien hebben een lengte van 135 meter.


Op de brug zijn eerst de pyloontop- pen gedemonteerd. Dit was nodig om een veilige bereikbaarheid en vluchtwe- gen tijdens de werkzaamheden te kun- nen garanderen. Tevens is een speciale hangsteiger voor de pylonen ontworpen en gemonteerd. Tegelijkertijd zijn diver- se bereikbaarheids- en hijsvoorzienin- gen gemonteerd ten behoeve van het kunnen manoeuvreren van zware onder- delen in de krappe besloten ruimte van de pylonen.


Afvijzelen


Het vervangen van een tui start met het afvijzelen van het betreffende tui- zadel in de pyloon. De afvijzelhoogte is maximaal 1,4 meter. Tijdens het afvijze- len wordt langzaam de spanning van de tuikabel gehaald. In verband met de be- perkt beschikbare ruimte zijn borgmoer- vijzels met een capaciteit tot maar liefst 800 ton toegepast. De totaal ingezette vijzelcapaciteit voor het afvijzelen was circa 2800 ton per tuizadel. Voor het vijzelen is een zeer uitgebreid vijzelprotocol opgesteld. Dit is in sa- menwerking met CVB en Rijkswater- staat tot stand gekomen om zo het bruggedrag tijdens het ontspannen van de tuikabels op een inzichtelijke en nauwgezette wijze te kunnen moni- toren. Tijdens het vijzelen stonden de teams van Freyssinet in nauw contact met de specialisten van CVB en Rijks- waterstaat.


20 Nr.2 - 2016 OTAR


Na het afvijzelen van het tuizadel zijn de individuele locked coil kabels onder continue monitoring één voor één afge- lierd. Om dit op een veilige manier uit te kunnen voeren zijn zware lieren, hulp- constructies en speciale kabelklemmen ter geleiding van de kabels en bescher- ming van de brugconstructie ontworpen en toegepast.


Installeren nieuwe tuikabels Voordat het nieuwe tuisysteem gemon- teerd kon worden, zijn enkele wijzigin- gen aangebracht in de configuratie van de ankerblokken in het brugdek. Gedu- rende een periode van enkele weken hangt de brug dan aan drie in plaats van vier tuien. Als eerste wordt gestart met het hijsen van de HDPE-tuibuizen. Wan- neer deze op hoogte hangen, begint het invoeren en spannen van de stren- gen. De strengen zijn daarbij vanaf de zijoverspanning door de tuibuizen en het tuizadel richting de hoofdoverspan- ning ingevoerd. Voor het spannen wordt het door Freyssinet ontwikkelde isoten-


sioning proces toegepast. Hiermee kan worden gegarandeerd dat na het instal- leren van laatste tuistreng de kracht in alle strengen van de betreffende kabel gelijk is.


Vervangen lange tuikabels Omdat de pyloon in feite los op het dek staat en vrij kan roteren over een schar- nierende oplegging, wordt de pyloon vastgehouden door de buitenste tuika- bels. Omdat het onderste tuizadel ook scharnierend is opgelegd zou het ver- wijderen van de buitenste kabels leiden tot instabiliteit van de pyloon. Freyssinet heeft daarom een blokkeringssysteem geïntegreerd in de nieuwe onderste tui- zadels. Deze onderste tuizadels waren geïnstalleerd voordat de lange tuika- bels werden vervangen. Tijdens het ont- spannen van de buitenste tuikabel is het blokkeringssysteem geactiveerd zodat de pyloon stabiel bleef tijdens het ver- wijderen van de buitenste kabels.


Meer informatie: www.freyssinet.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56