This page contains a Flash digital edition of a book.
werd tussen Berlicum en Rosmalen een fietspad aangelegd. “Laatst ben ik weer naar dat fietspad geweest. Na al die jaren ligt het er nog hartstikke goed bij, bijna als nieuw.” Maar vanzelfspre- kend is de keuze voor beton niet. As- falt is doorgaans goedkoper en dat telt zwaar bij opdrachtgevers en aannemers die vooral kijken naar kosten op de kor- te (garantie)termijn. “Het is natuurlijk fijn om goedkoop een weg aan te leggen, onder het motto: over tien jaar zien we wel verder”, aldus Huisman. “Een lange- termijnvisie, zoals de provincie Noord- Brabant die heeft, zit niet overal tussen de oren.”


Kennis toegankelijker Beton wordt volgens Huisman vooral in- teressant bij contracten voor aanleg en onderhoud die langer lopen dan twin- tig jaar. “Over het algemeen is het wel zo dat als de opdrachtgever beton wil hebben, dan ook beton moet eisen.” Maar veel opdrachtgevers, beheerders en adviseurs zijn nu eenmaal gewend te denken in oplossingen met asfalt. Al met al is er nog heel wat zendings- werk te verrichten, beseffen Kramer en Huisman. De kennis over beton is toe- gankelijker gemaakt via twee websites. Op het Kennisportaal BetonInfra www. betoninfra.nl


is algemene informa-


tie te vinden, die erop is gericht om op- drachtgevers en adviseurs te informeren en te interesseren voor betonverhardin- gen. Digitale technische kennis over betonverhardingen is verzameld door


‘ER ZIJN PROEVEN WAARBIJ 100 PROCENT


VAN HET GRIND WORDT VERVANGEN DOOR BETONGRANULAAT’


het Kennisplatform Betonwegen (www. crow.nl/vakgebieden/infrastructuur/ wegaanleg/kennisplatform-betonwe- gen) van CROW. Inmiddels zijn er 250 leden die gratis toegang hebben tot de Kennismodule Betonverhardingen.


Bestekomschrijvingen beschikbaar


Opdrachtgevers die geen ervaring heb- ben met beton hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. De provincie Noord-Bra- bant stelt de standaard bestekomschrij- vingen inclusief details voor alle beton- toepassingen ter beschikking. “Brabant heeft een rijke betonhistorie, andere provincies een historie van asfalt”, zegt Kramer. “In de praktijk is het toch vaak een kwestie van knippen en plakken van bestekken. In andere provincies wordt makkelijker gekozen voor asfalt, want onbekend maakt onbemind. Er is ook vaak te weinig kennis over materiaal, toepassingsmogelijkheden en detaille- ring. Met het Kennisportaal BetonInfra en de Kennismodule Betonverhardingen willen we die kennis beter toegankelijk maken.”


Vooroordelen


Over beton bestaan nog steeds hard- nekkige vooroordelen, die de twee graag wegnemen. “Nog altijd wordt wel


gedacht dat beton 28 dagen moet uit- harden om voldoende sterk te zijn”, zegt Huisman. “Maar dat is volledig achter- haald. Tegenwoordig kunnen we beton al een à twee dagen na de aanleg in ge- bruik nemen. Sinds kort is het zelfs al binnen enkele uren mogelijk. En even- tuele reparaties duren niet lang, de her- steltechnieken zijn veel sneller gewor- den.” De aanleg van beton gaat ook veel snel- ler dan vroeger. “Toen had je nog acht verschillende machines nodig, nu doe je alles met één betonpaver”, legt Huis- man uit. Nog zo’n vooroordeel: beton is alleen geschikt voor zandgrond zoals in Noord-Brabant. “Maar andere soor- ten ondergrond, zoals veen en klei zijn ook prima mogelijk”, aldus Huisman. De twee wijzen erop dat aanzienlijke de- len van de nieuwe rijkssnelwegen aan- gelegd na het jaar 2000, zijn uitgevoerd in doorgaand gewapend beton met een dubbele deklaag ZOAB er overheen. Het gaat dan onder meer om de A5, A12, A50 en verschillende wegvakken van de A73. “In Noord-Brabant zijn ook betonwegen aangelegd met een dunne deklaag van zeer stil asfaltbeton”, vertelt Huisman. “Na acht tot tien jaar frees je de deklaag er vanaf, en breng je een nieuwe aan. Aan de ondergrond van beton hoef je niets te doen, want die slijt niet.”


Niet altijd ideaal


Beton is niet overal een ideale oplos- sing. Volgens Kramer en Huisman is beton vaak geen voor de hand liggen- de keuze in binnenstedelijke gebieden. Daar lopen veel leidingen, waarvoor het wegdek regelmatig moet worden open- gebroken. En binnen de levensduur van beton wordt de inrichting van de weg nogal eens aangepast. “In Apeldoorn is er een toevoerende weg van beton de stad in”, vertelt Kramer. “Wel zie je binnenstedelijke fietspaden van beton. Op zo’n druk gebruikt fietspad hoef je dan maar weinig onderhoud te plegen. Comfort speelt ook een rol, op een be- tonnen fietspad hoeft je niet over hob- bels en scheuren te rijden. Daar wordt


Nr.2 - 2016 OTAR O Nr.2 - 2016TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56