This page contains a Flash digital edition of a book.
met sensoren om te monitoren met wel- ke problemen de brug te maken heeft om zo beter in te schatten welke werk- zaamheden nodig zijn om de brug weer up-to-date te maken.


Netwerk


De aanpak van bruggen wordt volgens Nieswaag altijd vanuit het wegen- en vaarwegennetwerk bekeken. “Recon- strueren van een brug kan vaak niet om- dat dan heel veel maatregelen genomen moeten worden. Het netwerk moet ook tijdens de werkzaamheden blijven func- tioneren. Het vervangen van een brug is om die reden vaak geen optie.” In het geval van de brug bij Ewijk is eerst een nieuwe brug naast de bestaande brug gelegd, waarna de bestaande wordt opgeknapt. “Op die manier heeft het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden.” Volgens Nieswaag is bij de keuze vernieuwen of renove- ren of een combinatie van beide steeds een integrale afweging gemaakt. “Het minimaliseren van de hinder is daarbij leidend.” Volgens Niels Willemsen van Royal HaskoningDHV, die voor Rijks- waterstaat de leiding over het project heeft, bestond nog relatief weinig erva- ring met het vernieuwen van bruggen in Nederland die tijdens de werkzaamhe- den belangrijke verkeersaders - en dus in bedrijf - moeten blijven.


ALS JE ER ÉÉN TUI UITHAALT, DAN ZAKT DE BRUG 65 CENTIMETER NAAR BENEDEN


Snel ervaring opdoen De renovatie van de brug bij Ewijk wordt uitgevoerd door Combinatie Versterken Bruggen (CVB). Een samenwerking tus- sen Strukton en Ballast Nedam. Volgens Marcel de Waal, hoofd bedrijfsbureau van CVB, gaat het bij renovatieprojec- ten vaak om ingewikkelde situaties met verschillende verkeersstromen. Juist om die reden wordt in het geval van de brug bij Ewijk ook anders omgegaan met omgevingsmanagement, zegt Nies- waag. “Op Hemelvaartsdag weet je dat het druk gaat worden, daar proberen we onze planning zoveel mogelijk op aan te passen.” En dat terwijl de bouwlogistiek vanwege de specifi eke maatregelen aan de oude brug bij Ewijk al ingewikkeld genoeg bleek te zijn. “Met dit soort pro- jecten doen we veel ervaring op,” zegt Willemsen. Iets wat van belang is om- dat, zo is de verwachting, in de komen- de jaren het aantal renovatieprojecten alleen maar toe zal nemen.


Maatregelen De oude stalen Waalbrug in de A50 tus- sen Ewijk en Valburg moest op verschil- lende manieren aangepakt worden. Een deel van de problemen met de brug was


tijdens inspecties niet zichtbaar gewor- den. Zo bleek het dek onder het asfalt er slechter bij te liggen dan gehoopt. “Op dat soort plekken kunnen we voor- af geen volledige inschatting maken,” aldus Nieswaag. Om de brug te verste- vigen bleek liefst 1.200 ton staal toege- voegd te moeten worden, onder andere om de pylonen te verstevigen. De Waal: “Het versterken van de pylonen en de brugkoker heeft heel veel tijd gekost.” En dat terwijl de belasting van de brug tijdens het vervangen van de vier tuien niet te hoog mocht zijn, wat ook weer consequenties had voor de bouwlogis- tiek. “Niet alle werkzaamheden konden tegelijkertijd plaatsvinden maar moes- ten volgtijdelijk gebeuren, omdat an- ders bij de tijdelijke afwezigheid van de tuien de belasting te groot zou zijn voor de brug.” De werkzaamheden du- ren om die reden dan ook al drieënhalf jaar. Door de noodzakelijke toevoeging van het extra staal in de brug is ook ge- zocht naar een minimale belasting voor op het moment dat de brug weer nor- maal moet functioneren. Om die reden wordt hogesterktebeton (HSB) gebruikt, iets waar volgens Nieswaag nationaal en internationaal nog weinig ervaring mee is opgedaan. Daarnaast moest de bestaande brug in het midden ook nog een meter omhoog gevijzeld worden om de moderne scheepvaart een gemakke- lijke doorgang te verschaffen.


Hogesterktebeton (HSB) Het was bekend dat het sterke, maar lichte HSB een goede optie was om bruggen toekomstklaar te maken; bij de Callandbrug en de Moerdijkbruggen wa- ren daar de eerste ervaringen mee op- gedaan. In het programma Renovatie Bruggen is ervoor gekozen om bij zes werken HSB als oplossing te gebrui- ken. “Dat ontwikkelen we samen met de markt,” zegt Nieswaag. Volgens de programmamanager zijn daar al grote stappen in gemaakt. “We weten nu al veel beter wat haalbaar is met HSB, wat we daarvoor moeten doen en hoe we het moeten maken.” Er zijn onder meer stappen gemaakt met de verwerkbaar- heid, de dichtheid, de hoogte van de


Nr.2 - 2016 OTAR O Nr.2 - 2016TAR 13


Foto: Thea van der Heuvel


Foto: Thea van der Heuvel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56