This page contains a Flash digital edition of a book.
Aplicaþie
II
.
1. Numeºte cel puþin 3 motive pentru care era interzisã munca de
noapte a meºteºugarilor.
2. Cum este marcatã astãzi ziua de lucru la ºcoalã sau într-o fabricã?
Dar în agriculturã?
3. De ce crezi cã oamenii au nevoie de semnale care sã le indice
ritmul de lucru?
Pentru istoricii moderni, scurgerea timpului ºi înregistrarea evenimentelor se face prin
intermediul cronologiilor. Cronologia se ocupã cu stabilirea datelor istorice. Pentru a fi
mai uºor de exprimat, timpul a fost împãrþit în unitãþi de timp istoric:
– Anul – are 365/366 de zile
– Deceniul – are 10 ani
– Secolul – are 100 de ani
– Mileniul – are 1000 de ani
Aplicaþie
III
.
1. Când începe era creºtinã (adicã numãrãtoarea anilor pentru creºtini)?
2. Câte milenii s-au scurs de la naºterea lui Hristos? Dar câte secole? Dar câte decenii?
Evenimentele petrecute înainte de naºterea lui Hristos sunt marcate cu simbolul îH.
De exemplu, anul întemeierii Romei este 753 îH. De regulã, anii din era creºtinã nu mai
sunt însoþiþi de indicative. Uneori se foloseºte indicativul dH. Exemplu: cucerirea Romei
de cãtre barbari: 476 dH.
Înaintea erei creºtine, ordinea datelor istorice este descrescãtoare, iar dupã naºterea lui
Hristos anii se înregistreazã în ordine crescãtoare.
Aplicaþie
IV
.
1. Aºezaþi în ordine cronologicã evenimentele din lista urmãtoare:
a. cucerirea Romei de cãtre barbari: 476;
b. întemeierea oraºului Constantinopol: 330;
c. întemeierea Romei: 753 îH;
d. creºtinismul a devenit religie oficialã în Imperiul roman: 313;
e. moartea regelui Burebista: 44 îH.
2. În ce secol se aflã datele istorice urmãtoare:
– 1453: Cucerirea Constantinopolului de cãtre turci;
– 1492: descoperirea Americii;
– 1789: Revoluþia francezã;
– 1918: încheierea primului rãzboi mondial;
– 476: cucerirea Romei de cãtre barbari.
3. Dacã secolul II începe în anul 101, în ce secol este anul 1601 (moartea lui Mihai
Viteazul)? Dar anul 1600 (anul unirii Þãrilor Române în timpul lui Mihai Viteazul)?
4. Dacã deceniul 4 începe în anul 31, în ce deceniu se aflã anul 71?
5. Plaseazã pe axa cronologicã a timpului urmãtoarele date istorice: 476, 1492, 3000îH,
1789, 753 îH.
De reţinut
• Mãsurarea timpului a fost dintotdeauna o preocupare a oamenilor.
• Încã din cele mai vechi timpuri, oamenii au realizat calendare foarte precise urmãrind
evoluþia aºtrilor de pe cer.
• Anul, deceniul, secolul ºi mileniul sunt unitãþi de mãsurã ale timpului folosite de cãtre
istorici pentru a ordona evenimentele ºi procesele istorice.
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 9
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com