This page contains a Flash digital edition of a book.
TIMPUL ISTORIC
Duratele timpului
3
Amintește-ţi!
• Care a fost cel mai fericit eveniment din viaþa ta? Îl poþi data cu precizie? Poþi sã descrii
locul în care a avut loc?
• Îþi aminteºti vreun eveniment important din viaþa bunicilor?
Descoperă!
Un eveniment este o faptã, o întâmplare Toate evenimentele pot fi datate precis:
foarte importantã din viaþa unui om, a unei anul, luna, ziua, chiar ora la care au avut loc.
instituþii, din viaþa unei comunitãþi, a unei Ele fac parte din ceea ce se numeºte „durata
þãri, sau care a avut loc la nivel mondial. scurtã” a istoriei.
Evenimentele sunt importante pentru cã Evenimentele au loc datoritã unor cauze,
influenþeazã cursul istoriei, rãmân în me- care pot fi multiple, pe care le putem identi-
moria oamenilor, sunt înregistrate de isto- fica sau pe care nu le putem reconstitui cu
rici, puse în legãturã unele cu altele, deve- precizie. Fiecare eveniment are o desfãºura-
nind astfel istorie. re ºi este urmat de consecinþe. Unele conse-
Nu toate evenimentele sunt apreciate la fel cinþe sunt imediate, altele le putem observa
de cãtre toþi oamenii. Existã evenimente pe termen lung. Evenimentele se influenþea-
care pentru unii sunt mai importante, pen- zã unele pe altele ºi pot deveni cauze sau
tru alþii mai puþin importante. consecinþe ale altor evenimente.
Aplicaþie
I
.
1. Precizeazã importanþa evenimentelor urmãtoare (evenimente
personale, ale unei comunitãþi, naþionale, europene, mondiale):
– descoperirea Americii (1492);
– moartea lui ªtefan cel Mare (1502);
– cucerirea Romei de cãtre barbari (476);
– ziua localitãþii în care trãieºti;
– naºterea profetului Mahomed (610);
– ziua ta de naºtere.
2. Care dintre enunþurile urmãtoare sunt cauze ºi care sunt
consecinþe în raport cu evenimentul de la 1 septembrie 1939,
atacarea Poloniei de cãtre Germania ºi izbucnirea celui de-al
doilea rãzboi mondial?
– dorinþa lui Hitler de a cuceri Europa;
– aproape toate statele lumii au intrat în rãzboi;
– în acest rãzboi au murit 50 de milioane de oameni;
– în 1945 a fost aruncatã prima bombã atomicã la Hiroshima;
– Hitler considera cã germanii sunt o rasã superioarã ºi cã
toþi ceilalþi oameni sunt inferiori. Atentatele de la 11 septembrie 2001
ªtiaþi cã?
• Evenimentul de la 11 septembrie 2001, când clãdirile de la
World Trade Center au fost lovite de avioane ºi s-au prãbuºit,
a schimbat istoria contemporanã a omenirii.
• Evenimentul de la 21 iunie 1969, când primii oameni au pãºit pe
Lunã, a fost un pas foarte important în istoria ºtiinþei ºi a
zborurilor cosmice.
Primii paºi ai omului pe lunã
12 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com