This page contains a Flash digital edition of a book.
William Shakespeare
Reprezentant al literaturii Renaºterii, autor al
celebrei expresii „A fi sau a nu fi?”, care
exprimã îndoiala, dar ºi încrederea în
raþiunea umanã.
Leonardo da Vinci
A fost scriitor, arhitect, pictor, sculptor, om
de ºtiinþã. Cele mai cunoscute opere ale
sale sunt Gioconda ºi Cina cea de tainã
La sfârºitul Epocii Moderne, valorile europene contemporane erau deja cristalizate:
democraþia ºi statul de drept, economia de piaþã, drepturile omului, valorile creºtine.
În zilele noastre, Europa tinde sã devinã o civilizaþie unitarã prin valorile sale materiale
ºi spirituale. Pe de altã parte, europenii protejeazã ºi respectã minoritãþile, tradiþiile,
obiceiurile ºi cultura localã, limbile, simbolurile ºi sãrbãtorile naþionale, drepturile
individuale ale oamenilor. De-a lungul istoriei, pe teritoriul Europei s-au stabilit popoare
a cãror religie este islamismul (turcii, bosniacii, albanezii). Toleranþa religioasã reciprocã
între creºtini ºi musulmani, precum ºi acceptarea valorilor democratice, sunt elementele
esenþiale ale construcþiei unitãþii europene.
Aplicaþie
II
.
1. Aminteºte-þi din lecþia anterioarã care sunt zonele de civilizaþie din Europa. Din care
zonã de civilizaþie face parte România?
2. Crezi cã în viitor diferenþele dintre aceste zone se vor menþine? De ce?
3. Transcrie tabelul de mai jos pe caiet ºi completeazã elementele care aseamãnã ºi
diferenþiazã popoarele europene.
Elemente care aseamãnã Elemente care diferenþiazã
popoarele europene popoarele europene
De reţinut
• Civilizaþia europeanã are aproximativ 2000 de ani.
• Fundamentele istorice ale civilizaþiei europene sunt: valorile creºtine (credinþa în
Dumnezeu, egalitatea oamenilor în faþa lui Dumnezeu, dragostea faþã de aproapele tãu),
cultura greco-romanã (acþiunea întemeiatã pe raþiune, cunoaºterea ºtiinþificã, democraþia
în politicã ºi frumosul în artã), statul de drept, economia de piaþã, drepturile omului.
• Pe teritoriul Europei s-au stabilit de-a lungul timpului popoare care au alte tradiþii ºi
obiceiuri decât europenii ºi alte religii decât cea creºtinã.
• Bogãþia Europei constã în diversitatea popoarelor, a religiilor ºi a valorilor care sunt
respectate pe continent.
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 31
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com