This page contains a Flash digital edition of a book.
În anul 476, Imperiul roman a fost cucerit de cãtre popoarele barbare de origine
germanicã, conduse de Odoacru. Cucerirea Romei este consideratã o datã istoricã
importantã, ea marcând sfârºitul Antichitãþii ºi începutul Evului Mediu.
La începutul acestei perioade s-au format popoarele europene care existã ºi astãzi. Ele pot
fi ordonate în mai multe grupe dupã originea lor: popoare romanice sau latine, popoare
germanice, popoare slave, popoare de origine asiaticã.
Aplicaþie
III
.
1. Ai putea da exemple de popoare care fac parte din fiecare grupã menþionatã?
2. Ce origine are poporul român?
3. Ce popoare vecine au românii? Care crezi cã este originea lor?
ªtiaþi cã?
• În Evul Mediu, cunoºtinþele tehnologice ale oamenilor au avansat foarte lent.
• În aceastã perioadã s-au format principalele state ale Europei.
• Perioada Evului Mediu se mai numeºte ºi perioada feudalã sau a feudalismului.
Aplicaþie
IV
.
1. Priveºte imaginea alãturatã ºi povesteºte cum aveau loc muncile
câmpului în Evul Mediu.
2. Crezi cã mai existã azi locuri unde agricultura se practicã la fel
ca în Evul Mediu?
În anul 1492, Cristofor Columb a descoperit un nou continent,
necunoscut pânã atunci europenilor, care a fost numit America.
Evenimentul a schimbat atât de tare lumea europeanã încât a fost
ales sã desemneze trecerea de la Evul Mediu la Epoca Modernã.
ªtiaþi cã?
• Epoca contemporanã începe în istoria universalã odatã cu Muncile câmpului în Evul Mediu
Revoluþia francezã de la 1789.
• În istoria României, începutul epocii contemporane se socoteºte
a fi anul 1918, atunci când s-a format România Mare, la sfârºitul
primului rãzboi mondial.
Aplicaþie
V
.
1. Cât de repede crezi cã poþi transmite o informaþie din locul în care te afli pânã în Japonia? Cu ce
mijloace poþi face asta?
2. Unde ºi cum poþi afla rapid o informaþie care te intereseazã?
3. Cautã în textul de mai jos drepturi ºi libertãþi ale cetãþeanului pe care le avem în prezent ºi care
sunt considerate drepturi naturale.
„I. Oamenii se nasc ºi rãmân liberi ºi egali în drepturi.
IV. Libertatea constã în a putea face tot ceea ce nu dãuneazã altuia.
VII. Nici un om nu poate fi acuzat, arestat sau deþinut decât în cazurile stabilite prin lege.
IX. Orice om este presupus inocent ºi nevinovat pânã în momentul în care un tribunal l-a
declarat vinovat.
X. Nimeni nu poate fi tras la rãspundere pentru opiniile sale dacã prin manifestarea lor nu
contravine ordinii publice stabilite prin lege.
XI. Comunicarea liberã a gândurilor ºi opiniilor este unul din drepturile cele mai de preþ ale
omului.”
(Extras din Declaraþia drepturilor omului ºi cetãþeanului, 1789)
De reţinut
• Împãrþirea timpului istoric în epoci istorice este convenþionalã ºi s-a realizat pentru a uºura
înþelegerea ºi învãþarea istoriei.
• Epocile istorice sunt delimitate de evenimente alese în mod simbolic.
• Fiecare epocã are anumite caracteristici a cãror cunoaºtere ne ajutã sã ne orientãm în istorie.
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 11
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com