This page contains a Flash digital edition of a book.
TITLUL CAPITOLULUISPAŢIUL ISTORIC
Geografie istorică
10
Amintește-ţi!
• Cum influenþeazã mediul geografic dezvoltarea aºezãrilor umane?
• Comparã aºezarea caselor dintr-un sat de munte cu cea a caselor dintr-un sat de câmpie.
Descoperă!
Viaþa oamenilor a fost întotdeauna influen- Pentru lumea europeanã, „planta de ci-
þatã de mediul în care au trãit. Clima ºi reli- vilizaþie” a fost grâul, cultivat alãturi de
eful au influenþat ocupaþiile, vestimentaþia, alte cereale: orz, secarã, ovãz. Grâul nu are
tradiþiile ºi sãrbãtorile, hrana etc. un randament prea bun ºi aºa se explicã
Existã în istorie situaþii în care viaþa de zi numeroasele perioade de foamete din isto-
cu zi a fost profund marcatã de plantele pe ria Europei. Pânã în secolul al XVIII-lea,
care oamenii le-au cultivat ºi cu ajutorul când au fost aduse în Europa plantele
cãrora ºi-a asigurat hrana. Aceste plante se descoperite în America, sporul demografic
numesc „plante de civilizaþie” deoarece evo- a fost mic, oamenii au fost mãcinaþi de boli
luþia economicã, socialã, politicã ºi culturalã ºi epidemii, iar dezvoltarea a fost foarte
a unor societãþi a fost influenþatã de culti- lentã.
varea acestora.
ªtiaþi cã?
• Cultivarea cu randament a grâului presupune rotaþia anualã a culturilor sau asolamentul.
• Terenurile lãsate necultivate erau folosite ca pãºuni ºi astfel s-a dezvoltat creºterea animalelor.
• Existenþa turmelor a asigurat îngrãºãmântul de care are nevoie terenul unde se cultivã grâul.
• Transhumanþa este un mod de viaþã specific civilizaþiei grâului.
În Extremul Orient, planta de civilizaþie a fost orezul. Orezul s-a
rãspândit în China, India ºi Japonia, unde se cultiva în terenuri
inundate. Activitãþile agricole trebuiau sã fie foarte bine
organizate.
Aplicaþie
I
.
Citeºte textul ºi explicã:
– De ce era nevoie de controlul statului asupra orezãriilor?
– Crezi cã existã vreo legãturã între cultivarea orezului ºi
creºterea demograficã uriaºã din aceste zone ale lumii?
– De ce era nevoie de disciplinã în organizarea societãþilor
cultivatoare de orez?
„O enormã concentrare de muncã, de capital uman, de adaptare. Asta presupune
cultivarea orezului. Nimic, de altminteri, nu ar rãmâne la locul sãu dacã marile linii ale
acestui sistem de irigaþie nu ar fi solid legate împreunã, supravegheate de sus. Ceea ce
implicã o societate solidã, autoritatea unui stat, ºi, fãrã întrerupere, munci de
amploare…Orezãriile au antrenat o populare deasã a zonelor unde au prosperat ºi o
disciplinã socialã severã.” (Fernand Braudel, Structurile cotidianului)
ªtiaþi cã?
• Orezãriile oferã 2-3 recolte pe an.
• Populaþia chinezã s-a concentrat în zonele unde putea fi cultivat orezul, iar zonele
muntoase au rãmas nelocuite ºi pustii.
• Creºterea animalelor, exploatãrile forestiere, consumul de carne, lapte, brânzã erau lucruri
aproape necunoscute chinezilor.
28 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com