This page contains a Flash digital edition of a book.
SPAŢIUL ISTORIC
Evaluare capitol
II
1. Alege din lista urmãtoare factorii naturali care influenþeazã evoluþia civilizaþiei umane:
– clima;
– descoperirile din domeniul medicinei;
– jocurile inventate de oameni;
– relieful.
Formuleazã câte douã argumente care sã motiveze alegerea fãcutã.
2. Numeºte douã oraºe europene a cãror dezvoltare a fost puternic influenþatã de mediul
geografic în care sunt situate. Argumenteazã-þi alegerea într-un text de 20 de rânduri.
3. Alcãtuieºte un portofoliu despre localitatea în care trãieºti, care sã cuprindã: harta
aºezãrii, descrierea localitãþii, imagini, personalitãþi, descrierea unor monumente, a unor
activitãþi specifice, conflicte în care comunitatea a fost implicatã de-a lungul istoriei,
sãrbãtori ºi tradiþii, evenimente locale etc.
4. Descrie vestimentaþia, hrana ºi ocupaþiile oamenilor care trãiesc în urmãtoarele regiuni:
Deºertul Sahara, Africa Ecuatorialã, Europa Centralã, Antarctica.
5. Citeºte textele de mai jos ºi numeºte spaþiile de civilizaþie prezentate:
„Funcþionarul integru este o ciudãþenie a Occidentului modern; în Roma anticã toþi
subalternii sunt jefuiþi de ºeful lor, ca ºi în imperiul turc sau chinezesc, unde nu miºca
nimic fãrã bacºiº. În armata romanã ostaºii dãdeau un bacºiº tradiþional ofiþerilor pentru
scutire de serviciu, astfel încât un sfert din efective se ducea la plimbare sau se lãfãia
chiar la cazarmã.” (Philippe Ariés, Georges Duby, Istoria vieþii private)
„Congresul nu va elabora nici o lege care sã declare o anumitã religie ca oficialã sau sã
interzicã practicarea liberã a vreunei religii; sau care sã reducã libertatea cuvântului sau a
presei; sau dreptul poporului la întrunire paºnicã sau la a adresa guvernului petiþii
solicitând repararea nedreptãþilor” (Cele zece amendamente, în Texte fundamentale ale
democraþiei americane)
„General Ion Antonescu
Conducãtor al Statului ºi Preºedinte
al Consiliului de Miniºtri
Am decretat ºi decretãm:
Art. 1: Toate întreprinderile civile sau
comerciale, de orice naturã, aparþinând
persoanelor fizice sau juridice, cu sau fãrã
scop lucrativ, precum ºi asociaþiile ºi
fundaþiile de orice fel nu vor putea avea în
serviciul lor salariaþi evrei.
Art. 2: Toate instituþiile prevãzute la
articolul precedent sunt obligate sã
concedieze salariaþii evrei pânã la 31
decembrie 1941.” (Comisia Internaþionalã
pentru Studierea Holocaustului,
Documente)
6. Alcãtuieºte o listã cu toate informaþiile pe
care þi le oferã harta alãturatã.
34 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com