This page contains a Flash digital edition of a book.
• Comportamentul de reproducere înseamnã tendinþa indivizilor de a intra într-o relaþie cu
persoane de sex opus.
• Comportamentul de agresiune înseamnã tendinþa indivizilor de a obþine o poziþie
dominantã faþã de ceilalþi: o funcþie, bogãþie, un examen etc.
Aplicaþie
I
.
1. Te-ai îmbrãcat vreodatã pentru a ieºi în evidenþã sau pentru a plãcea unei persoane de
sex opus? Care au fost elementele prin care ai încercat sã obþii aceste poziþii?
2. Ce podoabe cu valoare simbolicã poartã, de regulã, oamenii?
3. Numeºte gesturi prin care îþi poþi exprima public prietenia faþã de o persoanã.
4. Precizeazã trei profesii pe care le poþi identifica dupã costumul pe care îl poartã
practicanþii lor.
5. Ce semnificaþie au gesturile ºi semnele urmãtoare:
– un om îºi face cruce pe stradã;
– culoarea roºie a semaforului;
– fluierul arbitrului într-un joc;
– douã degete (arãtãtor ºi mijlociu) ridicate; celelalte strânse în pumn;
– degetul mare ridicat/degetul mare coborât;
– sirena poliþiei?
Completeazã aceastã listã cu alte trei semne, sunete sau gesturi simbolice pe care le
recunoºti în mediul în care trãieºti.
6. Cunoºti mâncãruri care au valoare simbolicã? Dã exemple!
7. Alcãtuieºte un portofoliu cu imagini ale unor personalitãþi sau monumente de arhitecturã
cu valoare simbolicã pentru lumea contemporanã. Argumenteazã fiecare alegere fãcutã!
8. Crezi cã þi-ar fi de folos cunoaºterea obiceiurilor ºi a tradiþiilor altor popoare? De ce?
9. Citeºte textele urmãtoare. Recunoaºte zona din care provin ºi fã un inventar al
simbolurilor prezentate.
„Riturile «marelui pelerinaj» sunt numeroa- unul peste altul; pantaloni lungi târându-se
se ºi complicate. Bãrbaþii veneau îmbrãcaþi pe jos, un cordon lat ajungând pânã sub sâni
în veºmânt alb fãrã cusãturã, compus din ºi legat la spate, în diferite feluri – potrivit
douã bucãþi separate, înfãºurate pe corp; iar vârstei ºi poziþiei sale sociale, – totul în cu-
femeile, complet în alb, pe cap cu o basma lori acordate cu florile dominante ale
fãrã vãl. Pelerinii fãceau înconjurul Kaabei anotimpului respectiv.
de ºapte ori, de fiecare datã sãrutau piatra În casã se intra fãrã încãlþãminte, numai
sfântã, beau din apa sãratã ºi amarã a fântâ- în ºosete de bumbac sau de mãtase.
nii din incinta moscheei, apoi se rugau la Noaptea, atât femeile cât ºi bãrbaþii
alte douã locuri sfinte situate pe douã coli- dormeau îmbrãcaþi ca în timpul zilei,
ne din apropiere.” scoþându-ºi doar pantalonii ºi veºmintele
„Foarte complicat era costumul femeii: mai groase.” (Ovidiu Drimba, Istoria culturii
kimonouri multiple, pânã la 20, îmbrãcate ºi civilizaþiei)
De reţinut
• Oamenii trãiesc într-o lume de simboluri.
• Cunoaºterea simbolurilor ne ajutã sã înþelegem diversitatea oamenilor ºi a culturilor.
• Respectarea simbolurilor altor oameni înseamnã respectul pentru diversitate ºi pentru
ceilalþi oameni.
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 33
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com