This page contains a Flash digital edition of a book.
Relaþia cu un om necunoscut, cu un strãin sau cu un om care are alte obiceiuri a produs
întotdeauna teamã. În Europa, spre exemplu, în evul mediu, oamenii se temeau cel mai tare
de turci ºi de musulmani în general. Ei erau consideraþi o ameninþare la adresa civilizaþiei
europene. Împotriva lor, la iniþiativa Bisericii catolice, au fost pornite cruciadele care au
produs numeroase victime omeneºti.
Alt motiv de teamã au fost evreii, care aveau o religie diferitã, religia iudaicã, erau foarte
preocupaþi de educaþia copiilor lor ºi practicau doar meserii din care se puteau acumula
bogãþii foarte mari.
Fiecare spaþiu de civilizaþie se distinge de celelalte prin câteva elemente. Cunoaºterea
acestora ne ajutã sã înþelegem aceste lumi diferite de a noastrã, sã comunicãm ºi sã
colaborãm cu aceºti oameni. Acceptarea ºi înþelegerea diversitãþii, toleranþa reciprocã
sunt elemente care i-au ajutat întotdeauna pe oameni sã convieþuiascã paºnic.
Aplicaþie
II
.
Citeºte textele de mai jos ºi identificã elemente care difenþiazã sau aseamãnã civilizaþiile
între ele. Care crezi cã sunt cauzele diferenþelor dintre obiceiuri ºi tradiþii?
„În India anticã, femeia se bucura de o consideraþie deosebitã. Chiar dacã nu avea acces la
educaþie, ea nu putea fi alungatã de soþ decât dacã era nesupusã, avea purtãri rele, era beþivã,
rea sau risipitoare. Chiar ºi atunci îºi pãstra zestrea ca proprietate personalã. Ea conducea
toate treburile casei ºi participa alãturi de soþ la sãrbãtori ºi festivitãþi.
În lumea musulmanã, femeia este obligatã ca atunci când iese din casã sã poarte un vãl care
sã-i acopere faþa. Ea duce o viaþã izolatã chiar ºi în casã, unde nu are voie sã se arate decât
în faþa soþului ºi a copiilor. Nu i se permite sã poarte bijuterii, nu poate folosi farduri sau
parfumuri, doarme pe jos ºi mãnâncã o datã pe zi.
În societatea egipteanã anticã, femeia deþinea o poziþie de demnitate egalã cu a bãrbatului. I
se respecta dreptul de zestre ºi era numitã stãpâna casei. Femeia era egalã cu bãrbatul în faþa
legii. Unele femei au îndeplinit funcþia de preotese ale templelor sau chiar regine.
Femeia în China nu avea drept de proprietate, chiar dacã la cãsãtorie aducea ca zestre
bijuterii, mãtãsuri, haine scumpe, mobile de preþ. În schimb, ea era egala bãrbatului, având
un rol important în familie ºi în viaþa economicã. Între nobili se întâlneau femei instruite
care au ocupat funcþii administrative sau au fost chiar regente.
La Atena, în antichitate, situaþia femeii era cu totul diferitã. Un mare filosof spunea cã: femeia
trebuie sã vadã cât mai puþin, sã audã cât mai puþin ºi sã punã cât mai puþine întrebãri. Sã aibã
grijã de casã ºi sã dea ascultare soþului ei.” (Ovidiu Drîmba, Istoria culturii ºi civilizaþiei)
Aplicaþie
III
.
Priveºte cele douã imagini ºi comparã valorile care caracterizeazã cele douã societãþi.
De reţinut
• Un spaþiu de culturã ºi de civilizaþie se defineºte prin tradiþii, obiceiuri, reguli de viaþã
comune sau asemãnãtoare, religie comunã, interese ºi ocupaþii economice, valori comune.
• Existã o diversitate a culturilor ºi a spaþiilor de civilizaþie.
• Comunicarea, dialogul, colaborarea între oameni aparþinând unor culturi diferite au la
bazã cunoaºterea ºi înþelegerea culturii celuilalt.
• De-a lungul istoriei au existat numeroase conflicte datorate neînþelegerilor culturale
dintre oameni.
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 27
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com