This page contains a Flash digital edition of a book.
SPAŢIUL ISTORIC
Așezările umane
7
Amintește-ţi!
• Când au apãrut primele aºezãri umane stabile?
• Când au apãrut primele oraºe?
Descoperă!
Satul ºi oraºul au fost întotdeauna douã lumi diferite. Între oraº ºi sat au existat legãturi
economice, sociale ºi culturale. Þãranii au aprovizionat oraºele cu produse agricole ºi au
cumpãrat de la oraº produse realizate de meºteºugari, iar mai târziu în fabrici.
Aproape toate oraºele au fost populate de-a lungul timpului cu oameni veniþi de la þarã.
Populaþia oraºelor a crescut mai ales în ultimii 200 de ani.
Aplicaþie
I
.
1. Explicã de ce crezi cã populaþia oraºelor a crescut între anii 1600 – 1800?
Populaþia unor oraºe exprimatã în mii de locuitori
Oraºul/anul 1600 1700 1750
Londra 200 575 675
Paris 300 500 570
Amsterdam 54 200 210
Madrid 65 140 160
Viena 50 114 175
Moscova 80 130 130
Lisabona 130 180 185
2. Priveºte harta ºi alcãtuieºte o listã cu mari oraºe ale Europei.
Veneþia
Aplicaþie
II
.
Citeºte textele urmãtoare ºi descrie viaþa oraºelor de acum 200 de ani.
„Frecventatã la zile fixe, piaþa este un centru natural al vieþii sociale. Aici îþi mai vezi cunoºtinþele, cazi la
învoialã sau închei o tovãrãºie, aici încep înjurãturile, aici se trece de la vorbã la bãtaie; aici se nasc
incidentele ºi apoi procesele la care se dezvãluie complicitãþi, aici intervine straja, pe aici circulã noutãþile
politice ºi tot felul de alte noutãþi.” (Fernand Braudel, Jocurile schimbului, 1967)
22 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com