This page contains a Flash digital edition of a book.
SPAŢIUL ISTORIC
Lumea cunoscută
6
Amintește-ţi!
• Care sunt epocile istorice?
• În ce epocã þi-ar fi plãcut sã trãieºti?
• Cum ai vrea sã arate mediul din jurul tãu?
Descoperă!
Spaþiul istoric reprezintã toatã întinderea de pãmânt pe care omul a cunoscut-o ºi a luat-o
în stapânire de-a lungul timpului. În spaþiul istoric au avut loc fapte, evenimente, procese
istorice care sunt legate de viaþa oamenilor.
Un spaþiu istoric se analizeazã observând mai mulþi factori: mediul natural, oamenii,
istoria locurilor respective, economia, nivelul tehnologiei, bogãþia etc.
Aplicaþie
I
.
Alcãtuieºte o fiºã cu descrierea spaþiului din jurul tãu: mediul natural, oamenii (etnii,
obiceiuri, numãr, activitãþi economice), istoria localitãþii tale.
În perioada preistoricã, oamenii au început cuinþa era un spaþiu bine delimitat în care
sã cunoascã spaþiul pe mãsurã ce se depla- familia se simþea în siguranþã ºi era proteja-
sau în cãutarea hranei, la vânãtoare, la tã de pericole sau de frig. Mai multe locu-
pescuit sau la cules. Oamenii erau nomazi inþe construite în acelaºi loc formau un sat.
ºi rãmâneau pe un teritoriu doar atâta timp Cauzele principale ale aºezãrii oamenilor în
cât acolo gãseau de mâncare sau materii sate au fost: practicarea agriculturii,
prime pentru fabricarea unor unelte ºi arme. creºterea animalelor ºi practicarea meºteºu-
Ei trãiau în adãposturi provizorii: colibe fã- gurilor. Oamenii au devenit astfel producã-
cute din crengi, adãposturi naturale sau tori de hranã, de obiecte casnice, de arme,
peºteri. viaþa lor fiind organizatã în jurul locuinþei.
În neolitic, oamenii au devenit sedentari, Ei se deplasau doar atunci când mergeau la
adicã ºi-au construit locuinþe stabile. Lo- vânãtoare sau la rãzboi.
Aplicaþie
II
.
Cum crezi cã ar trebui sã arate mediul natural pentru ca oamenii
sã întemeieze o aºezare?
ªtiaþi cã?
• Meºteºugul prelucrãrii metalelor a fost descoperit acum 5000 de
ani, la începutul Antichitãþii.
• Meºteºugarii erau mai bogaþi decât agricultorii, mai bine Roma-Colosseum
organizaþi, þineau evidenþe ºi înregistrau evenimentele
importante folosind scrierea.
• Primele cetãþi sau oraºe au fost construite de meºteºugari.
Aplicaþie
III
.
În interiorul oraºului se putea intra prin patru porþi, care erau
orientate spre cele patru puncte cardinale. Oamenii organizau
astfel spaþiul dupã anumite reguli. Fiecare poartã reprezenta un
anotimp sau elemente din viaþa oamenilor.
Priveºte schiþa alãturatã: cum explici asocierea dintre punctele
cardinale, anotimpuri ºi vârsta oamenilor?
20 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com