This page contains a Flash digital edition of a book.
SPAŢIUL ISTORIC
Simboluri sociale
12
Amintește-ţi!
Priveºte aceste imagini. Recunoºti simbolurile, personalitãþile-simbol sau
construcþiile-simbol din aceste imagini? Numeºte-le!
Descoperă!
Oamenii sunt înconjuraþi peste tot de sim- În cadrul religiei islamice existã obiceiuri ºi
boluri: însemne ale unor instituþii, persona- tradiþii care, creºtinilor spre exemplu, le
litãþi care simbolizeazã idei sau care sunt sunt necunoscute. De aceea, uneori, nu-i
valori în diverse domenii, construcþii care înþelegem pe musulmani, nu înþelegem
sunt simboluri ale unor oraºe ºi multe alte- deciziile sau acþiunile lor.
le. Cunoaºterea simbolurilor ne ajutã sã ne Toate exemplele de mai sus vorbesc despre
integrãm în mediul social, sã comunicãm ºi reguli, semne, obiceiuri care au fost create
sã înþelegem lumea în care trãim. de oameni, sunt diferite de la un grup uman
Spre exemplu, semnele de circulaþie sunt la altul ºi au o valoare simbolicã. Ele nu
semne-simbol identice în toatã lumea. Ima- aparþin lumii naturale, ci sunt rezultatul
gineazã-þi ce s-ar întâmpla dacã ele ar fi dife- creaþiei umane.
rite de la o þarã la alta? Cât de greu ne este sã Între elementele cu valoare simbolicã pe
circulãm în Anglia pe partea dreaptã! care le întâlnim ºi le folosim zilnic se aflã:
Fiecare popor vorbeºte o limbã anume. Cum vestimentaþia ºi podoabele, gesturile, limba-
comunicã oamenii între ei? Învãþând limba jul ºi scrierea, tradiþiile ºi obiceiurile (care
celuilalt. Existã limbi care dominã în pot aparþine unor grupuri, pot fi regionale,
comunicarea mondialã: în secolul al XIX- naþionale, religioase etc, ºi sunt marcate de
lea, limba cea mai rãspânditã în Europa era reguli simbolice, jocurile), semnele
limba francezã. Azi, limba englezã este lim- specifice unor profesiuni, activitãþi sau
ba calculatoarelor, a comunicãrii politice, a ocupaþii.
comunicãrii în sport etc.
ªtiaþi cã?
• Existã douã tipuri de comportament uman care determinã organizarea simbolurilor:
comportamentul de reproducere ºi comportamentul de agresiune.
32 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com