This page contains a Flash digital edition of a book.
SPAŢIUL ISTORIC
Civilizaţia și cultura europeană –
11
fundamente istorice
Amintește-ţi!
Cunoºti aceste simboluri? Ce reprezintã fiecare dintre ele?
Steagul Uniunii Europene Moneda Euro 9 Mai – Ziua Europei Ludwig van Beethoven
compozitorul „Odei Bucuriei“,
imnul Uniunii Europene
Descoperă!
Civilizaþia europeanã are aproape 2000 de ani. Popoarele europene contemporane s-au
format la sfârºitul Antichitãþii. Timp de 1500 de ani, elementul de unitate al Europei a
fost creºtinismul. Valorile creºtine – credinþa în Dumnezeu, egalitatea oamenilor în faþa
lui Dumnezeu, dragostea faþã de aproapele tãu – erau recunoscute de toate popoarele
Europei, chiar dacã acestea erau catolice, ortodoxe sau protestante.
Diferenþele dintre catolici, ortodocºi ºi protestanþi au fost rezultatul modului în care
oamenii au conceput organizarea Bisericii. Altfel, cu toþii se aflau în aceeaºi relaþie
cu Dumnezeu.
Aplicaþie
I
.
1. Numeºte trei diferenþe între cultul creºtin catolic ºi cel ortodox, pe care le-ai observat
singur.
2. Citeºte textele ºi descoperã 4 asemãnãri între organizarea mãnãstirilor ortodoxe ºi a celor
catolice.
Primele mãnãstiri ortodoxe au apãrut în Imperiul Bizantin încã din secolul al V-lea. Viaþa
într-o mãnãstire era reglementatã prin reguli foarte stricte: cãlugãrii desfãºurau o vastã
activitate intelectualã: erau pictori, copiau manuscrise vechi, compuneau imnuri
bisericeºti, scriau despre vieþile sfinþilor sau relatau evenimente istorice. În afara
mãnãstirii se ocupau cu opere de caritate sau de misionarism.
În anul 529, Benedict din Norcia a fondat mãnãstirea Montecasino (Italia). El a stabilit
principiile vieþii monahale prin celebrele reguli „benedictine”: pietatea, supunerea,
castitatea, sãrãcia, umilinþa, caritatea ºi o viaþã dusã în comunitate. Ordinul benedictin a
contribuit la conservarea culturii antice prin copierea manuscriselor în mãnãstiri.
La începutul Epocii Moderne, europenii au redescoperit cultura ºi civilizaþia anticã
greco-romanã. Ei au preluat valorile acestei culturi: acþiunea întemeiatã pe raþiune,
cunoaºterea ºtiinþificã, democraþia în politicã ºi frumosul în artã. Perioada numitã
Renaºtere a dat Europei o nouã imagine. Omul a devenit subiectul tuturor preocupãrilor
în literaturã, ºtiinþã, artã, educaþie sau politicã.
30 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com