This page contains a Flash digital edition of a book.
În Evul Mediu, oraºele erau construite în jurul a douã axe perpendiculare orientate spre
punctele cardinale. În centrul oraºului se aflau crucea, biserica, piaþa. În jurul acestor axe
se gãseau atelierele meºteºugarilor ºi locuinþele. Ele erau înconjurate cu ziduri de piatrã.
În epoca medievalã, lumea cunoscutã era mult mai întinsã decât în antichitate. Cei mai
mulþi oameni nu plecau însã niciodatã din satul sau din oraºul în care trãiau. Ei aflau
informaþii despre alþi oameni din relatãrile negustorilor, ale soldaþilor, ale pelerinilor,
misionarilor ºi cãlãtorilor. Aceºtia povesteau despre obiceiuri, sãrbãtori ºi locuri
necunoscute care inspirau curiozitate, dar ºi teamã.
Aplicaþie
IV
.
1. Priveºte harta ºi identificã teritoriile cunoscute de cãtre europeni în Evul Mediu.
2. Cum este organizatã localitatea ta astãzi? Deseneazã o hartã care sã cuprindã principalele
strãzi ºi construcþiile importante.
Acum trei sute de ani, oraºele au început sã fie mai bine organizate decât în epocile
anterioare. Ele erau construite cu ajutorul unor arhitecþi care ordonau spaþiul oraºelor
dupã reguli geometrice, astfel încât teritoriul sã fie folosit raþional ºi echilibrat. Numãrul
locuitorilor din oraºe a crescut. La marginea oraºelor a apãrut o centurã de cartiere de
locuinþe, fabrici, cãi de comunicaþie.
Lumea cunoscutã cuprindea trei continente: Europa, Asia ºi America. De asemenea, în
secolul al XIX-lea a început explorarea Africii.
În zilele noastre, întreg spatiul terestru a fost luat în stãpânire de cãtre oameni. Mai mult,
omul a început sã cãlãtoreascã spre Lunã, spre alte planete sau în spaþiul cosmic.
ªtiaþi cã?
• Pânã în secolul al XIX-lea oamenii au parcurs spaþiul pe apã (cu plute, bãrci sau corãbii)
ºi pe uscat (pe jos, cu cãruþa, cãlare).
• Distanþele erau mãsurate în zile, dupã felul în care se deplasau oamenii: „o zi de mers pe
jos” = aproximativ 30 - 40 km; „o zi de mers cãlare” = aproximativ 60 - 70 km.
• În secolul al XIX-lea au apãrut trenul, tramvaiul, maºina.
• În secolul XX a apãrut avionul.
Teritorii cunoscute în Evul Mediu Teritorii cunoscute în jurul anului 1800
(marcate cu gri) (marcate cu alb)
De reţinut
• Spaþiul istoric înseamnã mediul natural cunoscut ºi stãpânit de oameni.
• Oamenii au construit aºezãri pe care le-au organizat în funcþie de numãrul locuitorilor ºi de
nevoile acestora.
• Viteza de parcurgere a spaþiului a crescut doar în ultimele douã secole
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 21
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com