This page contains a Flash digital edition of a book.
TIMPUL ISTORIC
Sursele istorice
4
Amintește-ţi!
• Ai acasã un obiect vechi? Ce informaþii poate sã-þi ofere? Ce poþi spune despre materialul
din care a fost fãcut, despre cum a fost lucrat, despre utilitatea lui, despre vechimea lui?
• Dar o fotografie veche a pãrinþilor sau chiar a bunicilor? Cum erau îmbrãcaþi, ce podoabe
purtau, cu ce ocazie a fost fãcutã? Erau fericiþi sau triºti?
• Analizeazã certificatul de naºtere al pãrinþilor sau un act de proprietate. Cine l-a eliberat,
când, ce informaþii oferã despre deþinãtor, despre bunuri materiale?
• Poþi sã relatezi o întâmplare, o poveste imaginarã în care sã incluzi informaþiile oferite de
una din sursele istorice de mai sus?
Descoperă!
Istoria se reconstituie pe baza unor surse istorice. Toate informaþiile (evenimente, procese
istorice) cuprinse într-o carte de istorie se bazeazã pe dovezi oferite de diverse izvoare
istorice. Sursele sau izvoarele istorice pot sã ofere informaþii despre oameni, bunuri
materiale, evenimente, fenomene naturale, diverse activitãþi, obiceiuri, tradiþii ºi multe altele.
Orice document scris sau obiect poate constitui o sursã istoricã cu ajutorul cãreia poate fi
reconstituitã imaginea unei societãþi.
ªtiaþi cã?
• Sursle istorice sunt de douã feluri: izvoare nescrise (unelte, arme, podoabe, locuinþe,
morminte etc) ºi izvoare scrise (inscripþii, monede, documente, hãrþi, scrieri istorice sau
literare).
• Izvoarele istorice scrise au apãrut acum 5 000 de ani, odatã cu inventarea scrierii.
• Preistoria se reconstituie numai pe baza unor izvoare istorice nescrise.
• ªtiinþa care se ocupã cu cercetarea izvoarelor istorice aflate în pãmânt se numeºte
arheologie.
• Sursele istorice se gãsesc în muzee, biblioteci sau arhive.
Aplicaþie
I
.
Precizeazã cãrui tip de surse istorice îi aparþin izvoarele urmãtoare:
14 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com