This page contains a Flash digital edition of a book.
TITLUL CAPITOLULUISPAŢIUL ISTORIC
Spaţii culturale
9
și de civilizaţie
Amintește-ţi!
• Despre ce teritorii ale lumii ai întâlnit informaþii pânã acum?
• Ai întâlnit oameni care provin din alte spaþii culturale decât cel românesc?
• Ai accepta sã te cãsãtoreºti cu un chinez? Dar cu un arab? Dar cu un francez? Dar cu un
african? De ce DA? De ce NU?
Descoperă!
Noi trãim în România, iar România se aflã în Europa, ceea ce înseamnã cã românii sunt
europeni. Europa este un continent ale cãrui graniþe sunt Oceanul Atlantic la Vest ºi
Munþii Urali la Est. În Sud, Europa este despãrþitã de Africa prin Marea Mediteranã.
Pe acest continent s-a dezvoltat de-a lungul istoriei o culturã ºi o civilizaþie distinctã de
alte culturi sau civilizaþii. Europenii se diferenþiazã de alte civilizaþii prin legile ºi regulile
de viaþã asemãnãtoare, prin obiceiuri ºi tradiþii, prin religia creºtinã, prin interesele
comune pe care le-au avut de-a lungul timpului, prin valorile pe care le-au apãrat.
Aplicaþie
I
.
2. Drepturile omului, democraþia ºi economia de piaþã sunt astãzi trei valori foarte
importante pentru civilizaþia europeanã. Citeºte textul de mai jos ºi identificã drepturi
fundamentale ale omului.
„Art. 1: Toate statele au obligaþia de a respecta drepturile omului.
Art. 3: Nimeni nu are dreptul sã rãneascã sau sã tortureze pe altcineva. Chiar ºi în
detenþie demnitatea umanã trebuie respectatã.
Art. 5: Toate persoanele au dreptul la libertate.
Art. 7: Nici o pedeapsã nu poate fi aplicatã fãrã un temei legal.
Art. 8: Toate persoanele au dreptul la respectarea vieþii private ºi de familie, a
domiciliului ºi a corespondenþei lor.
Art. 9: Fiecãrei persoane îi este garantatã libertatea de gândire, de conºtiinþã ºi de religie.
Art. 10: Fiecare are dreptul sã spunã ºi sã scrie ceea ce gândeºte, sã primeascã sau sã
transmitã informaþii. Acest drept include libertatea presei.
Art. 14: Fiecare se bucurã de aceste drepturi indiferent de culoarea pielii, sex, limbã,
convingeri politice, religioase sau origine.” (Texte adaptate din Convenþia
Europeanã a Drepturilor Omului, 1950)
ªtiaþi cã?
• Europa este împãrþitã simbolic în trei mari zone: Europa Occidentalã, Europa Centralã ºi
Europa Rãsãriteanã.
• Diferenþele dintre cele trei zone ale Europei þin de evoluþiile istorice ale þãrilor din aceste
spaþii.
• Cea mai dezvoltatã civilizaþie a fost întotdeauna cea din Europa Occidentalã.
• Zona Balcanicã face parte din Europa Rãsãriteanã ºi este un spaþiu distinct al Europei.
Alte spaþii de civilizaþie vecine Europei sau mai îndepãrtate sunt: lumea islamicã
(cunoscutã ºi sub numele de Orientul Apropiat), Orientul Îndepãrtat sau Extremul Orient
(regiune din care fac parte India, China ºi Japonia), America de Nord (SUA ºi Canada),
America Centralã (Mexicul), America de Sud (Argentina, Brazilia), Africa ºi Australia.
De-a lungul istoriei, relaþiile dintre oameni atât de diferiþi în ceea ce priveºte concepþia despre
viaþã sau religia au fost, în general, paºnice. Rãzboaiele au izbucnit doar atunci când au existat
interese contradictorii cu privire la teritorii, resurse economice sau din motive religioase.
26 ISTORIE • GHIDUL ELEVULUI
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com