This page contains a Flash digital edition of a book.
• Evenimentele din 21-22 decembrie 1989, din România, au schimbat fundamental istoria
acestei þãri.
Istoricii adunã date ºi informaþii despre oa- s-a încheiat, deoarece el este alcãtuit dintr-o
meni, locuri, instituþii, þãri etc, le aºeazã în mulþime de date istorice ºi transformãri ale
legãturã unele cu altele ºi observã cã în societãþii, care se adunã cu mare dificultate.
perioade lungi de timp (decenii sau secole) De aceea, procesele istorice pot fi încadrate
au loc schimbãri care nu pot fi observate cu greu între date fixe. Vom întâlni în istorie,
imediat ce s-a petrecut un eveniment. Aceste cu privire la procesele istorice, elemente de
evoluþii într-un timp lung se numesc procese cronologie aproximativã: inventarea metalur-
istorice ºi fac parte din „durata lungã” a giei a avut loc în jurul anului 3 000 îH;
timpului istoric. Un proces istoric poate fi formarea popoarelor europene a avut loc
sesizat, observat sau analizat doar dupã ce între secolele III – IX etc.
Aplicaþie
II
.
Revoluþia industrialã este un proces istoric care a avut loc între secolele XVII-XIX. El a
însemnat trecerea de la munca manualã la cea cu ajutorul maºinilor unelte.
– De ce crezi cã rãspândirea maºinilor ºi dezvoltarea industriei s-a realizat atât de
greu?
– Numeºte douã consecinþe ale revoluþiei industriale în viaþa oamenilor.
– Crezi cã revoluþia industrialã a avut vreo consecinþã asupra educaþiei, timpului
liber al oamenilor, familiei, dezvoltãrii oraºelor, modului de desfãºurare a
rãzboaielor sau relaþiilor dintre state?
Aplicaþie
III
.
1. Citeºte textul urmãtor ºi precizeazã dacã rãspândirea creºtinismului în Europa a fost un
eveniment sau un proces istoric. Cautã în text 3 argumente care demonstreazã cã Biserica
creºtinã s-a impus în viaþa oamenilor!
„Odatã cu creºtinismul, Dumnezeu a apãrut ca o fiinþã unicã, uriaºã, universalã. Biserica
a devenit o instituþie care îi adãpostea deopotrivã pe cei bogaþi ºi pe cei sãraci, pe bãrbaþi
ºi pe femei. Oamenilor li se reaminteºte permanent cã Dumnezeu existã: Biserica devine
locul principal de întâlnire al oamenilor, clopotele bisericii anunþã ritmul muncilor
zilnice, sãrbãtorile religioase, însoþite de procesiuni ºi ceremonii, sunt foarte numeroase,
momentele importante ale vieþii – naºterea, cãsãtoria, moartea – sunt marcate la bisericã.”
(Fustel de Coulanges, Cetatea anticã)
2. Distinge, din lista urmãtoare, elemente istorice care aparþin „duratei scurte” a timpului
istoric ºi altele care aparþin „duratei lungi”.
– romanizarea (modul în care romanii au impus popoarelor cucerite limba, cultura ºi
civilizaþia latinã);
– Marea Unire de la 1 Decembrie 1918;
– formarea statelor la începutul Evului Mediu;
– colonizarea (luarea în stãpânire de cãtre unele state europene a noilor teritorii
descoperite la sfârºitul Evului Mediu);
– descoperirea Americii;
– revoluþia industrialã;
– primul rãzboi mondial.
De reţinut
• Istoria este alcãtuitã din evenimente ºi procese istorice.
• Evenimentele istorice pot fi datate cu precizie ºi reprezintã aºa numita „duratã scurtã a
timpului”.
• Procesele istorice aparþin „duratei lungi a timpului istoric", au loc pe perioade lungi de
timp, uneori câteva secole, ºi nu pot fi încadrate precis în limite de timp.
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 13
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com