This page contains a Flash digital edition of a book.
„Cei mai mulþi dintre cerºetori nu au case; ei îºi gãsesc adãpost peste noapte prin grote ºi
staule, prin case dãrãpãnate sau alte locuri, ai cãror proprietari, având drept capital un
felinar ºi o mânã de paie, îi lasã sã le foloseascã. Îi vezi culcaþi ca niºte animale
dezgustãtoare, fãrã deosebire de vârstã sau de sex; nu e greu sã îþi închipui toate ticãloºiile
care urmeazã ºi toatã liota de plozi care se zãmislesc pe acolo.” (Relatare din anul 1783
despre oraºul Napoli)
Locuitorii oraºului (meºteºugari, negustori, notari, medici, farmaciºti, preoþi, profesori)
se numeau „burghezi” ºi erau consideraþi prin definiþie „oameni onorabili ºi cinstiþi”.
Marile oraºe s-au dezvoltat în centrul unor reþele de comunicaþie sau la malul unei ape:
Madridul în centrul Spaniei, unde se încruciºeazã toate marile axe comerciale, Londra
situatã pe Tamisa, Veneþia ºi Genova la Marea Mediteranã. Oraºele au devenit cu timpul
atât de puternice încât au influenþat dezvoltarea statelor. Astfel, Londra, Parisul, Madridul,
Moscova, Constantinopolul au devenit capitalele unor state la fel de puternice.
Aplicaþie
III
.
1. Numeºte statele care aveau capitala în oraºele numite mai sus.
2. De ce crezi cã se spune despre oraº cã este „un spaþiu al libertãþii”?
Alte oraºe, cum sunt cele din lumea germanã Capitalele moderne din secolul al XVIII-lea
(Köln, Augsburg, Frankfurt, Mainz) sau cele aveau trotuare, felinare pentru iluminatul
italiene (Veneþia, Genova, Florenþa, Milano), public, aducþiune a apei potabile, grãdini ºi
datoritã faptului cã aveau interese diferite ºi parcuri.
erau foarte puternice, au blocat multã vreme În provincie, viaþa locuitorilor se concentra
formarea unor state. De altfel, Germania ºi în jurul unor mari oraºe. Oraºele se
Italia s-au format abia în secolul al XIX-lea. dezvoltau dupã planuri neregulate, iar strã-
Puterea unui oraº se întemeia pe bogãþia sa zile erau extrem de întortocheate. Porcii
materialã (bani, ateliere meºteºugãreºti, se creºteau slobozi pe strãzi, care erau atât
mijloace de transport etc), pe modul în care de murdare ºi de mocirloase încât trebuiau
era organizat, pe educaþia locuitorilor, pe trecute pe picioroange sau pe poduri de
influenþa sa în regiunea din jur. lemn.
Aplicaþie
IV
.
1. Numeºte câteva mari oraºe de provincie din România care
reprezintã centre economice ºi culturale importante în regiunea
în care se aflã. Formuleazã 3 argumente pentru fiecare oraº
menþionat.
2. Consideri cã localitatea în care trãieºti (sat sau oraº) este un
centru de influenþã în regiune? Argumenteazã rãspunsul! Ce
crezi cã îi lipseºte pentru a fi o aºezare puternicã?
Aplicaþie
V
.
Priveºte imaginile din acestã paginã ºi recunoaºte epoca în care
au fost construite aceste oraºe. Argumenteazã rãspunsul.
De reţinut
• Factorii de putere ai unei aºezãri sunt bogaþia sa materialã, modul de
organizare ºi funcþionare a instituþiilor ºi educaþia locuitorilor.
• Oraºul, în comparaþie cu lumea ruralã, este un spaþiu al libertãþii ºi
al culturii.
• Educaþia, manierele elegante ºi comportamentul civic deosebesc în
mod fundamental lumea urbanã de cea ruralã.
• Capitalele au fost întotdeauna centre politice, economice ºi
culturale, reprezentând un model pentru provincie.
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 23
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com