This page contains a Flash digital edition of a book.
ªtiaþi cã?
• Primul cãlãtor european care a strãbãtut Asia ºi a transmis informaþii despre aceastã lume
necunoscutã a fost Marco Polo, în secolul al XIII-lea.
• Portughezul Bartolomeo Diaz a descoperit Capul Bunei Speranþe.
• Vasco da Gama a descoperit un nou drum pe mare spre India.
• În anul 1492, genovezul Cristofor Columb, în numele regelui Spaniei, a descoperit Cuba,
Jamaica ºi Haiti, insule din America Centralã, fiind convins cã a ajuns în India.
• Numele de America a fost atribuit noului continent dupã numele navigatorului Amerigo
Vespucci.
• Fernando Magelan a fãcut primul înconjur al lumii (1519 – 1522), dovedind astfel cã
pãmântul este rotund.
Aplicaþie
III
.
Foloseºte un atlas istoric ºi urmãreºte pe hartã traseele urmate de navigatorii spanioli ºi
portughezi!
Aplicaþie
IV
.
Spaniolii au descoperit în America o civilizaþie care, pe alocuri, era superioarã celei
europene. Citeºte textele ºi rãspunde la urmãtoarele întrebãri:
– Descoperã trei elemente de civilizaþie care i-au surprins pe spanioli.
– Cum explici comportamentul spaniolilor faþã de localnici? Cum te-ai comporta dacã
ai descoperi o nouã civilizaþie?
„Târgul de la Tenohtitlan este o piaþã mare, „Ajunºi în sat dupã acest dejun pe iarbã,
în întregime înconjuratã de portice. Chiar spaniolilor le vine o nouã idee: sã verifice
dacã spaniolii ar fi zidit-o, ºi tot n-ar fi fost dacã sãbiile sunt la fel de tãioase precum
mai bine construitã. Pentru cã este frig, în par. Un spaniol scoate deodatã sabia (pe
palatul lui Monctezuma fiecare farfurie ºi care putem crede cã pusese stãpânire
fiecare ceaºcã erau aduse pe un mic brasero diavolul) ºi pe loc ceilalþi o sutã îi urmeazã
cu tãciuni, ca nimic sã nu se rãceascã. Pen- exemplul ºi se pun pe scos maþe, pe
tru a împiedica rãspândirea murdãriei, ei spintecat oi ºi miei, bãrbaþi ºi femei, copii ºi
obiºnuiau sã construiascã de-a lungul tu- bãtrâni, care stãteau jos liniºtiþi, uitându-se
turor drumurilor adãposturi din trestie, din cu mirare la caii spaniolilor. Într-o clipitã
paie sau din ierburi, unde fãrã a fi vãzut de nu a mai rãmas nici un supravieþuitor între
trecãtori, intrai dacã simþeai nevoie sã te toþi cei care se aflau acolo. Intrând atunci în
uºurezi. Nicãieri în lume nu s-ar putea þese coliba mare, care era alãturi, cãci totul se
asemenea veºminte, cu atât de multe culori petrecuse la intrare, spaniolii încep sã ucidã
naturale, atât de diferite ºi de bine lucrate. – cu vârful ºi cu tãiºul sãbiilor – pe toþi cei
Acest oraº era cel mai frumos lucru din care erau înãuntru, încât sângele ºiroia din
lume.” toate pãrþile de parcã ar fi fost ucisã o turmã
de vaci.” (Las Casas, Istoria Indiilor)
Spaniolii ºi portughezii au desoperit în America Centralã ºi de Sud trei civilizaþii
necunoscute europenilor pânã atunci: mayaºii, aztecii ºi incaºii. Contactul cu acestea s-a
soldat cu dispariþia acestor popoare datoritã violenþei ºi superioritãþii armelor cuceritorilor.
Aplicaþie
V
.
Cautã în textele citite pânã acum urmãri ale descoperirilor geografice.
În afara urmãrilor descoperite de tine, aceste cãlãtorii au dus la rãspândirea creºtinismului
catolic, au deschis drumul comerþului cu sclavi ºi au deplasat centrul de greutate al
civilizaþiei din Marea Mediteranã în Oceanul Atlantic. În America de Sud au fost
descoperite plante noi care au fost aduse în Europa ºi care astãzi fac parte din alimentaþia
noastrã de bazã: porumbul, cartoful, roºiile, vinetele, dovleacul, fasolea, tutunul ºi altele.
De reţinut
• Cãlãtoria joacã un rol foarte important în viaþa oamenilor.
• Descoperirile geografice au fost un salt uriaº în istoria civilizaþiei umane.
PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 25
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com